Ανδρέας Γεωργούδης: Απαραίτητη η ολοκλήρωση του συστήματος «Άρτεμις»

Ανδρέας Γεωργούδης: Απαραίτητη η ολοκλήρωση του συστήματος «Άρτεμις»
Απαραίτητη η ολοκλήρωση του συστήματος «Άρτεμις»
Ανδρέας Γεωργούδης, καθηγητής Πανεπιστημίου, π. πρόεδρου του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ) – εντεταλμένου συμβούλου Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ)

Του Ανδρέα Γεωργούδη

Η ολοκλήρωση και η αποτελεσματική λειτουργία του «Άρτεμις», ως του συστήματος ελέγχων και ιχνηλασιμότητας του κρέατος, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέμηση των ελληνοποιήσεων, με στόχους την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην αγορά, την προώθηση της ανάπτυξης και τη δίκαιη αντικειμενική φορολόγηση.

Το σύστημα «Άρτεμις», που εφαρμόζει ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ – Δήμητρα), έχει δημιουργηθεί βασικά για την πάταξη των ελληνοποιήσεων με την παρακολούθηση των σφαγών στη χώρα, δηλαδή της προέλευσης των ζώων και της διάθεσης των σφαγίων στους εμπόρους.

Σήμερα, το σύστημα ναι μεν λειτουργεί, αλλά για να αποδώσει πλήρως χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και προσεκτική εξέταση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Είναι απαραίτητες όμως και συμπληρωματικές παρεμβάσεις τόσο στο σύστημα «Άρτεμις» όσο και στην αλυσίδα, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, ώστε να εξασφαλιστεί η πληρότητα και η αποτελεσματικότητα του ελέγχου της διακίνησης του κρέατος. Στόχος θα πρέπει να είναι η πλήρης πρόληψη και ανακάλυψη των παράνομων ελληνοποιήσεων που μπορεί να γίνονται είτε με την ανταλλαγή με ελληνικά των ξενικών ενωτίων των εισαγόμενων ζώων, είτε με τη μετονομασία εισαγόμενων σφαζόμενων ζώων σε ελληνικά, είτε με την προώθηση στη λιανική αγορά εισαγόμενου κρέατος ως ελληνικού.

Τα σημεία στα οποία χρειάζονται παρεμβάσεις είναι η βελτίωση της πληρότητας και αποτελεσματικότητας του κτηνιατρικού μητρώου και η δυνατότητα σύνδεσης στο σύστημα όλων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με προσωπικό κλειδάριθμο ή, εναλλακτικά, με τη δημιουργία ηλεκτρονικού ατομικού μητρώου στις μονάδες, συμβατού με το κτηνιατρικό μητρώο.

Στόχος είναι η πλήρης και συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, ώστε να είναι το αξιόπιστο σημείο αναφοράς και σύγκρισης για το τι είναι ελληνικό και τι βαφτίζεται ελληνικό από τον παραγωγό, στο σφαγείο, στον έμπορο και στον κρεοπώλη. Άλλες συμπληρωματικές ενέργειες είναι η καθιέρωση της ηλεκτρονικής άδειας διακίνησης και η οριστικοποίηση της σφαγής αυθημερόν, με ταυτόχρονη ενημέρωση του κτηνιατρικού μητρώου. Επίσης, πρέπει να ολοκληρωθεί, με γρήγορο ρυθμό, η παρακολούθηση της πορείας του κρέατος και μετά τα σφαγεία, ώστε να συμπεριληφθούν στο σύστημα υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι-διακινητές κρέατος και τα κρεοπωλεία.

Οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς στο ολοκληρωμένο σύστημα θα γίνονται για λόγους πλήρους εποπτείας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, όπου θα είναι τοποθετημένα όλα τα σημεία διακίνησης του κρέατος, ενώ η ενημέρωση και η εκπαίδευση θα γίνεται με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων και της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ).