Στη δημοσιότητα το σχέδιο ΚΥΑ για την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης

Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ για βιομηχανική κάνναβη

Μία ανάσα πριν την απελευθέρωση της καλλιέργειας της βιομηχανικής κάνναβης στη χώρας μας, καθώς δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το σχέδιο της πολυαναμενόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Μένουν οι υπογραφές, και η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί να υποβάλλουν την αίτηση προέγκρισης.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με το σχέδιο της ΚΥΑ, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) μέχρι 0,2% (ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης), για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης.

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία και τον συντονισμό των υπόλοιπων αρμοδίων αρχών ορίζεται η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την ενημέρωση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας για την ακριβή θέση των καλλιεργειών ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης ανά Περιφερειακή Ενότητα και καλλιεργητή, ενώ ο ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ για την αξιολόγηση των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας, τη δημιουργία οδηγού καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, και την εκπαίδευση των ελεγκτών που πραγματοποιούν τη συλλογή των δειγμάτων.

Προέγκριση καλλιέργειας

Σύμφωνα με το σχέδιο ΚΥΑ, ο ενδιαφερόμενος γεωργός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, αίτηση προέγκρισης στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξη, συνοδευόμενη από: α) αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει και β) την άδεια χρήσης νερού. Για την πληρότητα του φακέλου απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των δικαιολογητικών εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης την προέγκριση και ενημερώνουν το μητρώο ή απορρίπτουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης και εφόσον διαπιστωθεί από το ποινικό μητρώο του αιτούντος ότι αυτός έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, η προέγκριση ανακαλείται άμεσα από το οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και ενημερώνεται σχετικά το μητρώο και ο ενδιαφερόμενος.

Μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο γεωργός ο οποίος διαθέτει προέγκριση, δηλώνει στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, αν πρόκειται να συνεχίσει την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης και επιβεβαιώνει ή διορθώνει τα στοιχεία που δήλωσε κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης.

Η προέγκριση δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται.

Μητρώο βιομηχανικής κάνναβης

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου δημιουργεί και συντηρεί το μητρώο καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης. Πρόκειται για έναν ενιαίο μητρώο, στο οποίο έχουν πρόσβαση η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και η Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Υποχρεώσεις

Στις υποχρεώσεις των γεωργών βιομηχανικής κάνναβης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ), να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν σπόρους προς σπορά των ποικιλιών από τον «Κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», να πληρώνουν το κόστος των αναλύσεων των δειγμάτων που λαμβάνονται από τους ελεγκτές των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, ανά αγροτεμάχιο και ανά ποικιλία.

Στο άρθρο 9 του σχεδίου αναφέρονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο ΚΥΑ, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης