Διαβούλευση για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Σε διαβούλευση η αλλαγές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε προτείνονται αλλαγές  στην διαδικασία εξετάσεων χορήγησης του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.  Ειδικότερα στο άρθρο 13 αναφέρετε: «Οι εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων διενεργούνται σε: α) χώρους των ΔΑΟΚ ή/και β) χώρους του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) “Δήμητρα” ή/και γ) οποιονδήποτε διαθέσιμο χώρο, με κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή και ιδίως επαρκή αριθμό αιθουσών εξοπλισμένων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο.

Σε κάθε αίθουσα εξέτασης δεν μπορεί να βρίσκονται περισσότεροι από είκοσι (20) εξεταζόμενοι και ένας υπεύθυνος της ΔΑΟΚ ως επιτηρητής. Ο επιτηρητής δεν πρέπει να έχει συμμετάσχει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως εκπαιδευτής ή ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών σε προγράμματα του συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Ο επιτηρητής δύναται να παρέχει στους εξεταζόμενους συνδρομή μόνο σε θέματα σύνδεσης στη βάση δεδομένων της εξέτασης.

Τα τέλη συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012, όπως κάθε φορά ισχύει, καθορίζονται σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 50 του ιδίου ως άνω νόμου».

Σε διαβούλευση η τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων