Επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές αγροτών για απασχόληση ξένων αγρεργατών

Ρύθμιση για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που είχαν καταθέσει αγρότες για τη μετάκληση και απασχόληση στην Ελλάδα αγρεργατών από τρίτες χώρες περιέχεται στο νομοσχέδιο με το παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το σχέδιο νόμου που φέρει τον τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» έρχεται να λύσει ένα πρόβλημα πενταετίες που έχει να κάνει με την κατάπτωση των εγγυητικών που εξέδιδαν οι αγρότες-εργοδότες και οι οποίες, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, για τον νομό Πιερίας ανέρχονται περίπου σε 500. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό εδώ και πέντε χρόνια, «με συνεχείς προσαυξήσεις και με τεράστιο τελικό οικονομικό ποσό για κάθε αγρότη, ταλανίζει την τοπική κοινωνία και ίσως και άλλους νομούς της Ελλάδος, χωρίς υπαιτιότητα των αγροτών – εργοδοτών», αναφέρεται στην έκθεση.

Η διάταξη

«Τροποποιείται το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 3386/2005 όπως ισχύει και προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής: “β. Οι εγγυητικές επιστολές οι οποίες είχαν κατατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 και του ν. 3536/2007 και των σχετικών ΚΥΑ από αγρότες όλης της Ελλάδος, για την είσοδο και απασχόληση (μετάκληση) στην Ελλάδα αγρεργατών, υπηκόων τρίτων χωρών, και οι οποίες δεν εχουν επιστραφεί και παραμένουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας και στα σχετικά τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει τα σώματα των εγγυητικών επιστολών να επιστραφούν στους αγρότες-εργοδότες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, τόκων, εξόδων και χωρίς καμιά επιβάρυνσή τους, με ταυτόχρονη δήλωση απαλλαγής από κάθε ευθύνη».

Η αιτιολογική έκθεση αναλυτικά

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «το πρόβλημα της κατάπτωσης των εγγυητικών, οι οποίες για τον νομό Πιερίας ανέρχονται περίπου σε 500, και το οποίο υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια, με συνεχείς προσαυξήσεις και με τεράστιο τελικό οικονομικό ποσό για κάθε αγρότη, ταλανίζει την τοπική κοινωνία και ίσως και άλλους νομούς της Ελλάδος, χωρίς υπαιτιότητα των αγροτών – εργοδοτών.

Αφενός οι εργοδότες δεν ειδοποιήθηκαν εγγράφως από τον αρμόδιο φορέα επί αποδείξει, ως όφειλε αυτός να μεριμνήσει, για την διαδικασία επιστροφής των εγγυητικών, αφετέρου οι μετακλητοί εργάτες δεν εμφανίσθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες εν αγνοία των αγροτών, με αποτέλεσα εδώ και πέντε χρόνια να οι αγρότες να καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτο ποσό έκαστος για την κάθε εγγυητική, χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα στο πρόσωπό τους.

Επίσης, υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι κάποιοι μετακλητοί εργάτες απεχώρησαν από την Ελλάδα, τα οποία έγγραφα γνωστοποιήθηκαν στους αρμόδιους φορείς από τους αγρότες έτσι ώστε να τους επιστραφούν οι εγγυητικές, οι οποίες ουδέποτε τους επεστράφησαν.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον νόμο 4521/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης των εγγυητικών επιστολών για τις περιπτώσεις μετάκλησης εργατών υπηκόων τρίτων χωρών, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την διαδικασία μετάκλησης με χαμηλότερο κόστος και συνεπώς ως νεώτερος ευμενέστερος νόμος υπερισχύσει του παλαιότερου δυσμενέστερου για τον πολίτη νόμου.

Είναι, συνεπώς, επιτακτική ανάγκη όπως δοθεί λύση στο χρόνιο αυτό θέμα και να επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές στους αγρότες της Πιερίας, ή όπου αλλού στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, οι οποίες εγγυητικές είχαν κατατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3386/2005 και όσων τον τροποποίησαν και των σχετικών ΚΥΑ και παραμένουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας και στα σχετικά τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα».

Με γνώμονα τα προαναφερόμενα η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση είναι αναγκαία επειδή:

Α. Πρόκειται για ένα χρόνιο θέμα που ταλανίζει τους αγρότες εργοδότες της Πιερίας και άλλων νομών της Ελλάδος, από το οποίο προκύπτουν δυσβάσταχτες οικονομικές συνέπειες χωρίς να είναι υπαίτιοι οι αγρότες, καθόσον δεν ειδοποιήθηκαν δεόντως και προσηκόντως από τους αρμόδιους φορείς.

Β. Υπάρχουν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι οι μετακλητοί εργάτες απεχώρησαν από την Ελλάδα, τα οποία έγγραφα γνωστοποιήθηκαν στους αρμόδιους φορείς για την επιστροφή των εγγυητικών.

Γ. Με παλαιότερη εγκύκλιο είχαν ρυθμιστεί θέματα που αφορούσαν εγγυητικές επιστολές που παρέμειναν Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας, όπως συμβαίνει και με την παρούσα περίπτωση των αγροτών – εργοδοτών.

Δ. Ο νόμος 4251/2014 που κατήργησε την υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικών επιστολών, αντιμετωπίζει ευμενέστερα τους αγρότες εργοδότες και διευκολύνει την διαδικασία κόστους μετάκλησης και συνεπώς ως νεώτερος ευμενέστερος νόμος ισχύει έναντι παλαιότερου δυσμενούς για τον πολίτη νόμου, πόσο δε μάλλον όταν ο πολίτης δεν ευθύνεται με υπαιτιότητά του πρέπει να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου της χρηστής διοίκησης και της ισότητας των πολιτών σε ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου».