Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 16 δισ. ευρώ για έρευνα, καινοτομία και βιωσιμότητα

Η χρηματοδότηση αφορά την επόμενη διετία και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020"

Να επενδύσει περί τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ σε έρευνα και καινοτομία μέσα στην επόμενη διετία προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την κίνηση αυτή, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της τεχνολογίας με ονομασία “Ορίζοντας 2020”, φιλοδοξείται να δοθεί η απαιτούμενη ώθηση στην ανταγωνιστικότητα.

Το πρόγραμμα εργασίας για το διάστημα 2016-17 εγκρίθηκε στις 13 Οκτωβρίου. Μέσω αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει το ποσό των 16 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της προαναφερθείσας στόχευσης.

Οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης που θα προσφέρει το πρόγραμμα εργασίας ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, τις οποίες παρουσίασε ο Πρόεδρος Ζαν-Κλoντ Γιούνκερ και αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στη δέσμη επενδύσεων για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την πολιτική για την ενεργειακή ένωση και την κλιματική αλλαγή, στην εσωτερική αγορά με μια ισχυρότερη βιομηχανία και στην ανάδειξη της Ευρώπης σε ισχυρότερο παγκόσμιο παράγοντα.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει μια σειρά διατομεακών πρωτοβουλιών:

  • τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας (1 δισ. ευρώ),
  • τεχνολογίες και πρότυπα για την αυτόματη οδήγηση (περίπου 100 εκατ. ευρώ),
  • το «Διαδίκτυο των Αντικειμένων» (139 εκατ. ευρώ) με επίκεντρο την αντιμετώπιση της ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της ΕΕ,
  • τη «Βιομηχανία 2020» και την «Κυκλική Οικονομία» (670 εκατ. ευρώ) για την ανάπτυξη ισχυρών και βιώσιμων οικονομιών,
  • τις «Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις» (232 εκατ. ευρώ) για την καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, μεταφορικών, ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων στο αστικό περιβάλλον της ΕΕ.

Επίσης, θα διατεθούν τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, με στόχο τον εντοπισμό και την αποτροπή της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, 27 εκατ. ευρώ για τις νέες τεχνολογίες με στόχο την πρόληψη του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, καθώς και 15 εκατ. ευρώ για έρευνα σχετικά με τα αίτια και τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη. Το νέο πρόγραμμα εργασίας θα βασιστεί σε ερευνητικές επιτυχίες στον τομέα της υγείας, όπως οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις για την αντιμετώπιση του ιού του έμπολα, που χρηματοδοτούνται ήδη από το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”, και θα επενδύσει 5 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση του βακτηρίου ξυλέλλα (Xylella fastidiosa), που προκαλεί μεγάλη ζημιά στα ελαιόδεντρα.

Το νέο πρόγραμμα εργασίας στοχεύει επίσης στη βελτίωση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”. Όπως επισημαίνεται από τις τάξεις της Κομισιόν, θα διασφαλιστούν περισσότερα κονδύλια για καινοτόμες επιχειρήσεις χάρη στις νέες δυνατότητες μόχλευσης που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), επιπλέον του ποσού άνω των 740 εκατ. ευρώ που διατίθεται για τη στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σε σχεδόν 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επίσης θα επιδιωχθεί να βελτιωθούν οι συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, όπως τόνισε ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίζονται οι ερευνητές κατά την υποβολή αιτήσεων, με την παροχή σαφέστερων οδηγιών και κριτηρίων επιπτώσεων.