Η ιστορία του περιβάλλοντος στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Διημερίδα με τίτλο «Περιβάλλον και Ιστορία

Η ιστορία του περιβάλλοντος στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Οι πολλαπλές όψεις μιας δυναμικής σχέσης» συνδιοργανώνουν το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ). Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Οκτωβρίου, στον χώρο του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ, στην Αθήνα (Δωρίδος 2 και Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος).

Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ιστορίας ως διακριτού ιστοριογραφικού πεδίου συνιστά απόπειρα προσέγγισης της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος ως κεντρικής ιστορικής διαδικασίας. Αποτελεί, επίσης, ανταπόκριση της ιστορικής επιστήμης στον στοχασμό που έχει παραγάγει η σύγχρονη οικολογική κρίση. Στόχος της συνάντησης είναι αφενός να αποτελέσει βήμα στην ανάπτυξη της ιστορικο-περιβαλλοντικής έρευνας στον ελληνικό χώρο, αφετέρου να αναδείξει τους ερευνητικούς ορίζοντες που προκύπτουν από τη συνάντηση της ελληνικής ιστοριογραφίας με την ιστορικο-περιβαλλοντική προοπτική.

Η θεματολογία των εργασιών της συνάντησης αφορά στη διερεύνηση των πολλαπλών όψεων της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος κατά το παρελθόν μέσω μιας διαχρονικής και κατά το δυνατόν διεπιστημονικής προσέγγισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται, τέλος, στην κριτική διερεύνηση της στάσης των κοινωνιών του παρελθόντος προς το περιβάλλον, καθώς και στο ζήτημα της διαχείρισης των φυσικών πόρων, έννοιας που παραπέμπει σε σημερινές αντιλήψεις και στάσεις για το περιβάλλον.

Διημερίδα με τίτλο «Περιβάλλον και Ιστορία