ΜΕΤΡΟ 16: «Πριμ» σε Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών με απλές και υλοποιήσιμες προτάσεις

Πράσινο φως για την υποβολή προτάσεων από την Τετάρτη 6 Ιουνίου

Aίτηση στήριξης για τη Δράση 1 των υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1. – 16.5 μπορούν να υποβάλουν από τις 6 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 οι Επιχειρησιακές Ομάδες, οι οποίες αποτελούν σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας.

Μετά την υπογραφή του θεσμικού πλαισίου, χθες Πέμπτη, δημοσιεύτηκε η πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεως στήριξης στο πλαίσιο των υπομέτρων 16.1 – 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή».

Η πρόκληση αφορά τη Δράση 1 (ουσιαστικά την πρώτη φάση) των υπομέτρων, και ειδικότερα την «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» (16.1 – 16.2) και τη «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων, οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (16.1 – 16.5).

Κριτήρια επιλογής

Η βαθμολογία για τη Δράση 1 και των δύο υπομέτρων πρέπει να κυμαίνεται από 45 μόρια (ελάχιστη) έως 100 μόρια (μέγιστη).

Για την επίτευξη καλύτερης βαθμολογίας, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να πληρούν κάποια βασικά κριτήρια, τα οποία και θα τους προσδώσουν ανάλογα και μόρια.

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σύνθεση της Επιχειρησιακής Ομάδας ως προς τις γνώσεις και τα προσόντα της (συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας στον αγροδιατροφικό τομέα, προηγούμενη εμπειρία, συμμετοχή ερευνητικού φορέα κ.ά.). Για παράδειγμα, δίνεται βαρύτητα 20%, εάν η αντιπροσωπευτικότητα ή μέλος της ΕΟ είναι είτε Ομάδα Παραγωγών, είτε Οργάνωση Παραγωγών, είτε Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών, είτε Αγροτικός Συνεταιρισμός.

Δεύτερο βασικό κριτήριο αποτελεί η ποιότητα της πρότασης (επιστημονική – τεχνική αρτιότητα, στοιχεία καινοτομίας και σαφήνεια της πρότασης), ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την αξιολόγηση θα δοθεί στην ευκολία υλοποίησης της πρότασης στην πράξη, δηλαδή εάν είναι απλή, εφαρμοζεται εύκολα και με μικρό κόστος.

Να επισημάνουμε ότι θα εξετάζεται η συμβολή του γεωργικού προϊόντος στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και στις εξαγωγές. Για παράδειγμα, εάν η πρόταση αφορά προϊόν που κατέχει μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών (>20%) στο σύνολο των εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων, παίρνει τη μέγιστη βαθμολογία του κριτηρίου.

Αντίστοιχα και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων της Δράσης 1 για το Υπομέτρο 16.1 – 16.5. Δηλαδή, εξετάζεται η σύνθεση της ΕΟ ως προς τις γνώσεις και προσόντα που απαιτούνται για να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου και στη διάδοση των αποτελεσμάτων, η ποιότητα της πρότασης, η ευκολία υλοποίησής της και το κόστος.

Σημειώνεται ότι επιπλέον μόρια θα δοθούν σε προτάσεις που αφορούν είτε υδατικό διαμέρισμα – περιοχή, που η κατάσταση των υδάτων χαρακτηρίζεται ως κακή (ποιοτικά ή / και ποσοτικά), είτε περιοχή ευπρόσβλητη στα νιτρικά και είναι συμβατή με το αντίστοιχο σχέδιο δράσης, ενώ θα εξετάζεται και η σημαντικότητα και το εύρος του περιβαλλοντικού προβλήματος – απειλής των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Προϋπολογισμός

Η δημόσια δαπάνη για το υπομέτρο 16.1 – 16.2 ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 1.361.666 ευρώ, για τη Δράση 2 σε 45.138.334 ευρώ, και για το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 για τη Δράση 1 σε 291.667 ευρώ, και για τη Δράση 2 σε 17.208.333 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση μίας Επιχειρησιακής Ομάδας (Δράση 1 ή Δράση 2) αφορά το 100%, εκτός από την περίπτωση των δαπανών που σχετίζονται με παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 (Υπομέτρα 4.1 και 4.2.1).

Εν προκειμένω, το ποσό στήριξης της Δράσης 1 δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. Ο συνολικός προϋπολογισμός (αιτούμενος και επιλέξιμος) των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανά δράση. Ειδικότερα, η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά, στο πλαίσιο της Δράσης 1, μία διοικητική περιφέρεια ή έχει τοπικό χαρακτήρα, το σύνολο της χώρας, διακρατική συνεργασία, και ορίζεται στα 5.000 ευρώ.