Έναρξη υποβολής προτάσεων προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία προϋπολογισμού 35,2 εκατ. ευρώ

Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2015, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής προτάσεων στη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020.

Η πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 35,2 εκατ. ευρώ και αφορά δύο συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος. Τον άξονα 2 και 4:

-Άξονας Προτεραιότητας 2: Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμόσιμη Διασυνοριακή Περιοχή με διαθέσιμο προϋπολογισμό 19.500.000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος άξονας έχει τρεις προτεραιότητες. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Προστασία και αναδόμηση της βιοποικιλότητας και προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:

– Δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

-Προστασία πολιτιστικών στοιχείων της διασυνοριακής περιοχής.

-Εφαρμογή τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

-Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, την ανάπτυξη «πράσινων υποδομών» και την προστασία της βιοποικιλότητας.

-Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών στην αντιμετώπιση της διαχείρισης εδάφους με σκοπό τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας.

-Σχεδιασμός μοντέλων διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων για τις διασυνοριακές προστατευόμενες περιοχές.

-Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για τη διαχείριση υδάτων.

-Διασυνοριακές συνεργασίες οικο-καινοτομίας και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Συνεργασίες Καινοτομίας στη διαχείριση υδάτων.

-Πιλοτικές εφαρμογές, προώθηση καινοτόμων μεθόδων και ανάπτυξη νέων στη διαχείριση υδάτων.

– Άξονας Προτεραιότητας 4: Διασυνοριακή Περιοχή Χωρίς Κοινωνικούς Αποκλεισμούς με διαθέσιμο προϋπολογισμό 15.700.000 ευρώ. Οι επενδυτικές προτεραιότητες αυτού του άξονα αφορούν στην επένδυση στην υγεία και στις κοινωνικές υποδομές και στην παροχή υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:

-Κέντρα υποστήριξης για κινδύνους υγείας, σπάνιες νόσους, δωρεά οργάνων κ.ά. και ανάπτυξη κοινών διασυνοριακών σχεδίων και αρχών για την ανταλλαγή ανθρωπίνων πόρων και πληροφοριών.

-Ανακαίνιση και εξοπλισμός υπαρχουσών και καινούριων πρωτοβάθμιων δομών υγείας στη διασυνοριακή περιοχή.

-Ανάπτυξη υπηρεσιών διασυνοριακών κινητών μονάδων, τηλε-ιατρικής και άλλων μεθόδων παροχής ιατρικών υπηρεσιών με πυρήνα την τεχνολογία.

-Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικών εταιρειών που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις, οι οποίες προωθούν τις αγορές εργασίας της διασυνοριακής περιοχής και που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή.

-Υποστήριξη κοινωνικής δικαιοπαροχής (franchising), που αφορά στη μεταφορά του επιχειρηματικού μοντέλου κοινωνικής εταιρείας από τη μια μεριά του συνόρου στην άλλη.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές), οργανισμοί δημοσίου δικαίου και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.

Πληροφορίες για τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής της πρότασης καθώς επίσης και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.greece-bulgaria.eu και συγκεκριμένα στην ενότητα 2014-2020.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 το διασυνοριακό Πρόγραμμα για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία για την περίοδο 2014-2020. Το Πρόγραμμα καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες. Όραμα και προτεραιότητα του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 είναι να μετατρέψει τη διασυνοριακή περιοχή σε μια ανταγωνιστική, καινοτόμο, βιώσιμη, κλιματικά προσαρμόσιμη καλύτερα διασυνδεδεμένη περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 129.695.572,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 110.241.234 ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 19.454.338 ευρώ από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Πηγή: ΑΠΕ