Π.Ε. Άρτας: Πρόστιμα για μη αδειοδοτημένες χρήσεις νερού

Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι από το Γραφείο Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας λάβαμε τις εξής διευκρινίσεις/οδηγίες σχετικά με την καταβολή προστίμων για μη αδειοδοτημένες χρήσεις νερού στο Πράσινο Ταμείο.
 
Συγκεκριμένα:

  • Επιπλέον στην ίδια ΚΥΑ προβλέπεται ότι για την εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), διαδικασία που γίνεται μέσω των αρμόδιων Δήμων, αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή παραβόλου 100 ευρώ υπέρ του Δημοσίου το οποίο αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου του Ν.3889/2010.
  • Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. οικ. 101123 (Β΄1435/10-7-2015) «Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης…» προβλέφθηκε ότι όποιος υπέβαλλε την προβλεπόμενη αίτηση χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενες γεωτρήσεις μέχρι τις 30-9-2015, δεν απαιτούνταν να καταβάλλει πρόστιμο. Μετά την ημερομηνία αυτή πλέον ο χρήστης νερού από μη αδειοδοτημένη γεώτρηση τιμωρείται ως εξής: α.) με πρόστιμο (50) πενήντα ευρώ από 1-10-2015 έως 31-12-2015 για κάθε μήνα καθυστέρησης και β) με πρόστιμο 1000 μέχρι 2000 ευρώ από 1-1-2016.
  • Δεδομένου ότι η δημιουργία του εν λόγω λογαριασμού δεν έχει ολοκληρωθεί, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο μας ενημέρωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες/χρήστες μπορούν να καταβάλλουν τα ανωτέρω πρόστιμα είτε στην Τράπεζα της Ελλάδας στο λογαριασμό IBANGR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338 που τηρεί το Πράσινο Ταμείο, είτε στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στον κωδικό αριθμό εσόδων (ΚΑΕ) 3517, με την αιτιολογία π.χ. «Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο ΕΜΣΥ του σημείου υδροληψίας».
  • Στις περιπτώσεις που έχουν ήδη αποδοθεί τα πρόστιμα σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό υπέρ του Δημοσίου, οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές.
     
    Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Άρτας στα τηλέφωνα: 2681364477, 2681364478, 2681364479.