Την επενδυτική στρατηγική της για την 10ετία ανακοίνωσε η Κομισιόν

Την επενδυτική στρατηγική της για την 10ετία ανακοίνωσε η Κομισιόν

Η Κομισιόν εξέδωσε ανακοίνωση για τη συμβολή των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ταμεία ΕΔΕ) στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, στο επενδυτικό σχέδιο και στις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά την επόμενη δεκαετία. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με όλα τα κράτη μέλη για τις συμφωνίες εταιρικών σχέσεων, καθώς και τα προγράμματα και τις κύριες προκλήσεις ανά χώρα.

Ο κ. Jyrki Katainen, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, δήλωσε: «Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για συνδυασμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και του επενδυτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αλλά οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές ίσως δεν το γνωρίζουν.Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επίτροπος κ.Crețuκαι εγώ σύντομα θα εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμπληρωματικότητα των ταμείων, ώστε τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση αυτών των νέων δυνατοτήτων.»

Η κ. CorinaCretu, επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική δήλωσε: «Τα ταμεία ΕΔΕ καθίστανται όλο και περισσότερο αναγκαία καθώς οι εθνικές και περιφερειακές επενδύσεις μειώνονται. Αυτά θα στηρίξουν σθεναρά την επιστροφή της Ευρώπης σε μια πορεία διαρκούς ευημερίας, στοχεύοντας τους πλέον υποσχόμενους τομείς, παρέχοντας περισσότερη συνοχή και σύγκλιση στην ΕΕ και βοηθώντας τις περιφέρειες και τις πόλεις να αξιοποιήσουν το ταλέντο και τις ιδέες των λαών τους. Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να διαχειριστούν αποτελεσματικά και να επενδύσουν τα κονδύλια των ταμείων, ώστε να καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι που παρουσιάζονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση.»

Για παράδειγμα, κατά την περίοδο 2014-2020, τα ταμεία θα επενδύσουν 121 δισ. ευρώ στην έρευνα & την καινοτομία, στις ΤΠΕ και σε υποστήριξη προς τις μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Δύο εκατομμύρια εταιρίες θα υποστηρίζονται άμεσα από τα ταμεία ΕΔΕ για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν την ικανότητά τους για έρευνα και καινοτομία. Περίπου 15 εκατομμύρια νοικοκυριά θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας χάρη στο Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ σχεδόν 20 εκατομμύρια άτομα σε αγροτικές περιοχές θα έχουν στη διάθεσή τους νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες ή υποδομές ΤΠΕ με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού γεωργικού ταμείου αγροτικής ανάπτυξης. 

Τα ταμεία ΕΔΕ, έχοντας μεταρρυθμιστεί για την περίοδο 2014-2020, εστιάζουν σαφώς σε τέσσερις βασικούς τομείς που δημιουργούν ανάπτυξη: έρευνα & καινοτομία, ψηφιακές τεχνολογίες, υποστήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Προσανατολισμένες στις επιδόσεις και σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, οι επενδύσεις των ταμείων ΕΔΕ θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ποιοτικών σχεδίων, για την άνθηση των επιχειρήσεων και για την βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, οδηγώντας σε ένα νέο ξεκίνημα στην Ευρώπη.

Βασική πληροφόρηση

Κατά την περίοδο 2014-2020, 454 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ – 637 δισ. ευρώ μαζί με την εθνική συγχρηματοδότηση – θα επενδυθούν σε πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης μέσα από περισσότερα των 500 προγράμματα των ταμείων ΕΔΕ. Τα ταμεία ΕΔΕ αποτελούν σημαντική συνιστώσα των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ: ανάμεσα στο 2014 και το 2016, τα ταμεία ΕΔΕ αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 14 % των συνολικών δημόσιων επενδύσεων κατά μέσο όρο, και να φθάσουν έως το 70 % σε ορισμένα κράτη μέλη.

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του κανονισμού περί κοινών διατάξεωνpdf, η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών, των εταίρων τους, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων και της Επιτροπής για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα. Το παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει μια γενική επισκόπηση των βασικών ζητημάτων για κάθε κράτος μέλος, ενώ το παράρτημα Ι επικεντρώνεται στα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Για να εξασφαλισθεί η μέγιστη διαφάνεια για το κοινό, η Επιτροπή δρομολογεί σήμερα δημιουργήθηκε μια νέα ανοικτή πλατφόρμα δεδομένων για τα ταμεία ΕΔΕ για να δείξει την πρόοδο στην υλοποίηση των προγραμμάτων των ταμείων ΕΔΕ.