Το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. απέρριψε προσφυγή της Ελλάδας που αφορά επιστροφή κοινοτικών ενισχύσεων 5 εκατ. ευρώ

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ότι απέρριψε την προσφυγή της Ελλάδας κατά απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιστροφή ορισμένων ενισχύσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στο πλαίσιο του καθεστώτος εφοδιασμού των μικρών νησιών του Αιγαίου, από το 2005 έως το 2007.

Η υπόθεση αφορά το συνολικό ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δικαστηρίου έχει ως εξής:

Κατόπιν ελέγχων μεταξύ 2007 και 2008 στον τομέα των οπωροκηπευτικών και της διαχείρισης και ελέγχου των ενισχύσεων για το ελαιόλαδο, τον Αυγούστου του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2013/433/ΕΕ με την οποία απέκλεισε από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ορισμένες δαπάνες της Ελλάδας στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στο πλαίσιο του καθεστώτος εφοδιασμού των μικρών νησιών του Αιγαίου:

  • για την ενίσχυση στη μεταποίηση ροδάκινων και αχλαδιών, για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007: κατ’ αποκοπήν διόρθωση 10 %, συνολικού ύψους 3 018 301,74 ευρώ, λόγω αδυναμιών στους ελέγχους των βιβλίων των οργανώσεων παραγωγών, στους διοικητικούς και λογιστικούς ελέγχους των παραγωγών και των οργανώσεων παραγωγών, μη εγκεκριμένων πληρωμών τοις μετρητοίς, μη επαλήθευσης των ελέγχων συμφωνίας προς την κείμενη νομοθεσία και των ελέγχων αποθεμάτων,
  • για το καθεστώς εφοδιασμού των μικρών νησιών του Αιγαίου για τα οικονομικά έτη 2005 και 2006: κατ’ αποκοπήν διόρθωση 10 %, συνολικού ύψους 2 173 038,57 ευρώ, λόγω ανεπαρκούς συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού στον ελαιοκομικό τομέα.

Η Ελλάδα προέβαλε τρεις λόγους ακύρωσης της απόφασης τους οποίους απέρριψε το ΓΔΕΕ με τη σημερινή του απόφαση:

1. Σχετικά με την υπέρβαση του εύλογου χρόνου, ακόμα και αν γινόταν δεκτό ότι συντρέχει, δεν θα δικαιολογούσε την ακύρωση της προσβαλλομένης απόφασης. Η Ελλάδα δεν απέδειξε ότι η διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας έθιξε τα δικαιώματα άμυνάς της.
2. Η Επιτροπή δεν πρέπει να αποδείξει κατά τρόπο εξαντλητικό τον ανεπαρκή χαρακτήρα των διενεργηθέντων από τις εθνικές αρχές ελέγχων ή το παράτυπο των διαβιβασθέντων από αυτές αριθμητικών στοιχείων, αλλά πρέπει να αποδείξει τη σοβαρή και εύλογη αμφιβολία που έχει όσον αφορά αυτούς τους ελέγχους ή αυτά τα αριθμητικά στοιχεία.
3. Η Ελλάδα πρέπει να αποδείξει όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα και πληρέστερα το υποστατό των ελέγχων ή των αριθμητικών στοιχείων και ότι οι αμφιβολίες της Επιτροπής ήταν αβάσιμες. Δεν αρκεί να επικαλεστεί απλώς ότι σε κάθε περιοχή η κατάσταση είναι διαφορετική. Η Επιτροπή δικαιολογημένα επέβαλε κατ’ αποκοπήν διορθώσεις λόγω πλημμελειών σχετικών με την ύπαρξη ενός ελλιπούς και αναποτελεσματικού συστήματος ελέγχου όσον αφορά τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Επιπλέον, η Επιτροπή εκπλήρωσε την υποχρέωση αιτιολόγησης.

Κατά συνέπεια, απορρίπτεται η προσφυγή στο σύνολό της.

Σημειώνεται πως κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.

Το κείμενο της απόφασης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου