Χωρίς κυρώσεις για τη πυκνότητα βόσκησης η πρώτη εγκατάσταση νέων αγροτών

Χωρίς κυρώσεις για τη πυκνότητα βόσκησης η πρώτη εγκατάσταση νέων αγροτών

«Στους δικαιούχους δεν επιβάλλονται κυρώσεις ως προς τη τήρηση της ελάχιστης και της μέγιστης πυκνότητας βόσκησης που να βαρύνουν το εν λόγω μέτρο, ανεξάρτητα αν πρόκειται για την υφιστάμενη κατάσταση, την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου ή την συνολική περίοδο των μακροχρόνιων συμβατικών υποχρεώσεων».

Τα παραπάνω αναφέρει τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄2642/2015) για το καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» του άξονα 1 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 − 2013 .

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Στο άρθρο 9, προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

α) Στην περίπτωση μη τήρησης της παραγράφου 1δ) του παρόντος άρθρου, η Αρχή που διενήργησε τον έλεγχο απευθύνει σύσταση στο δικαιούχο να υποβάλει τη σχετική φορολογική δήλωση εντός 2 μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου του εγγράφου της σύστασης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 της παρούσας.

β) Στην περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι η γεωργική εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισής (0,5) ΜΑΕ, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

(i) Εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματος της εκμετάλλευσης, όπως αυτός προκύπτει από τα τελευταία τρία έτη με διαθέσιμα στοιχεία, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης για το οποίο ενισχύθηκε ο Νέος Γεωργός, τότε αυτός θεωρείται ότι συνεχίζει να τηρεί τους όρους της απόφασης έγκρισης πράξης.

(ii) Εφόσον από τον υπολογισμό του ανωτέρω μέσου όρου προκύπτει ότι αυτός είναι μικρότερος από το επίπεδο του εισοδήματος της εκμετάλλευσης για το οποίο ενισχύθηκε ο Νέος Γεωργός, αλλά για κανένα από τα έτη δεν υπολείπεται του ενός τρίτου του εισοδήματος αναφοράς, τότε η Αρχή που διενήργησε τον έλεγχο αποστέλλει επιστολή προειδοποίησης με την οποία ο δικαιούχος ενημερώνεται για το εύρημα. Ενημερώνεται επίσης ότι θα ακολουθήσει νέος έλεγχος του εισοδήματος της εκμετάλλευσής του με τα στοιχεία του επομένου έτους του ελέγχου, όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα.

Στην περίπτωση που από τον νέο έλεγχο προκύψει ότι το επίπεδο εισοδήματος είναι μικρότερο από το επίπεδο του εισοδήματος της εκμετάλλευσης για το οποίο ενισχύθηκε ο Νέος Γεωργός, τότε θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7στ) του άρθρου 27 περί διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων και του άρθρου 29 της παρούσας περί αθέτησης όρων και προϋποθέσεων».

2. Στο τέλος του (γ) εδαφίου της παραγράφου 7 του Άρθρου 27 προστίθεται νέο στοιχείο ως εξής:

«Στις αιτήσεις πληρωμής, οι οποίες αφορούν έτη υποβολής αιτήσεων που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, η ανωτέρω διαφορά 3% καθορίζεται σε 10%».

3. Το τελευταίο στοιχείο του (δ) εδαφίου της παραγράφου 7 του Άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δικαιούχοι της 1ης και της 2ης περιόδου του Μέτρου δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις πληρωμής για τη λήψη της β΄ δόσης εντός ενός (1) έτους από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην Απόφαση Έγκρισης Πράξης.

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ