Αλλαγές στις προκαταβολές των δικαιούχων προγραμμάτων προώθησης οίνων

Πως διαμορφώνονται οι προκαταβολές για τους δικαιούχους των προγραμμάτων προώθησης οίνων

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ), αυξάνετε οι δικαιούχοι των προγραμμάτων προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες μπορούν να λάβουν προκαταβολή με ανώτατο όριο το 70% του ποσού της ετήσιας κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι δημόσιος οργανισμός ή τελεί υπό την εποπτεία δημόσιου οργανισμού το ανώτατο όριο της προκαταβολής είναι 85% της ετήσιας κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής.

Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για προκαταβολή στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν είναι πλέον δυνατόν να ζητηθεί προκαταβολή.

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ