17 χώρες για τον τερματισμό των κλουβιών στην κτηνοτροφία

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών (ECI), η οποία αποσκοπεί στην απαγόρευση της χρήσης κλουβιών στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ, υπερέβη την απαίτηση της συλλογής ενός εκατομμυρίου υπογραφών σε τουλάχιστον επτά κράτη-μέλη πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 11ης Σεπτεμβρίου.

Επίσημα, η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018, με σκοπό την απαγόρευση οποιονδήποτε μορφών κλουβιών στην ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, κυρίως στις όρνιθες, στις χοιρομητέρες, στα μοσχάρια, στα κουνέλια και στα ορτύκια.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο υπογραφές από τις αρχές Ιουνίου, φθάνοντας τα κατώτατα όρια σε 17 κράτη-μέλη: Αυστρία (13.500), Βέλγιο (15.750), Βουλγαρία (12.750), Τσεχία (15.750), Δανία (9.750), Εσθονία (4.500), Φινλανδία (9.750), Γαλλία (55.500), Γερμανία (72.000), Ιρλανδία (8.250), Ιταλία (54.750), Λουξεμβούργο (4.500), Ολλανδία (19.500), Πολωνία (38.250), Σλοβακία (9.750), Ισπανία (40.500) και Σουηδία (15.000).

Μόλις η πρωτοβουλία κλείσει επισήμως στις 11 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης και επαλήθευσης των υπογραφών από τις εθνικές αρχές, διάρκειας τριών μηνών. Μόλις επιβεβαιωθούν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο έγκυρες υπογραφές από επτά κράτη-μέλη, οι διοργανωτές θα υποβάλουν επίσημα την πρωτοβουλία στην Επιτροπή. Τους επόμενους τρεις μήνες, η Κομισιόν πρέπει να συναντηθεί με τους διοργανωτές της Πρωτοβουλίας, ώστε οι τελευταίοι να εξηγήσουν λεπτομερώς τα ζητήματα που τίθενται στην αναφορά, έχοντας επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στη συνέχεια, η Κομισιόν πρέπει να ανακοινώσει την τελική της απόφαση, στην οποία θα αναφέρει τους λόγους αποδοχής ή μη της πρότασης και τις ενέργειες που θα κάνει. Η Κομισιόν δεν είναι υποχρεωμένη να προτείνει νομοθεσία ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας, αλλά εάν αποφασίσει να το πράξει, τότε θα είναι μια πλήρης νομοθετική πρόταση που θα μεταβεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.