Στα 20 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός στα 86 έργα του LEADER στην Αχαΐα

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ανακοινώνει την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόσθετης υπερδέσμευσης ύψους 2 εκ. € επί του αρχικού ποσού των 1.500.000,00 € της 2ης Πρόσκλησης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020), προκειμένου να ενταχθεί το σύνολο των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών προτάσεων.

Η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει στις διαδικασίες ένταξης 18 ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 5.768.189,37 € και Δημόσιας Δαπάνης 3.470.889,65 €, ενώ στη συνέχεια θα υπογραφούν συμβάσεις μεταξύ των δικαιούχων και της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Μετά τις ανωτέρω εντάξεις, το σύνολο των ενταγμένων έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 θα ανέρθει σε 86, με συνολικό προϋπολογισμό 19.565.596,13 € και συνολική δημόσια δαπάνη 12.770.900,87 €.