Στα 43,9 δισ. ευρώ οι δαπάνες των κρατών-μελών για τον Πρώτο Πυλώνα το 2019

Περίπου 2 δισ. δαπάνησε η Ελλάδα

Το ποσό των 2 δισ. ευρώ περίπου, για άμεσες ενισχύσεις και παρεμβάσεις στον γεωργικό τομέα, στο πλαίσιο του πρώτου Πυλώνα, δαπάνησε η Ελλάδα κατά το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με την χρηματοοικονομική έκθεση της Κομισιόν σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Πρόκειται για την 13η κατά σειρά χρηματοοικονομική έκθεση που συντάσσει η Επιτροπή και έχει αποσταλεί προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία καλύπτει την περίοδο από τις 16 Οκτωβρίου 2018 έως τις 15 Οκτωβρίου 2019, η εκτέλεση του προϋπολογισμού για τον Πρώτο Πυλώνα ανήλθε σε 43,9 δισ. ευρώ, όταν για το οικονομικό έτος 2018 ήταν στα 44,3 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες αυτές χρηματοδοτήθηκαν από τις αρχικές πιστώσεις του προϋπολογισμού και με τη χρήση των εσόδων που διατέθηκαν στο ΕΓΤΕ, ύψους 448,8 εκατ. ευρώ που μεταφέρθηκαν από το έτος 2018 και σε μέρος των εσόδων για ειδικό προορισμό που εισπράχθηκαν κατά το 2019 ύψους 357,9 εκατ. ευρώ επί συνόλου 706,1 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες για μέτρα παρέμβασης στην αγορά ανήλθαν σε 2,47 δισ. ευρώ και για άμεσες ενισχύσεις σε 41,3 δισ. ευρώ (41.335,7 εκατ. ευρώ). Με την αφαίρεση της εκκαθάρισης και άλλων διορθώσεων, το καθαρό συνολικό ποσό ανέρχεται σε 43.061.026.119,03 ευρώ. Όπως το οικονομικό έτος 2018, έτσι και το 2019, η Γαλλία ήταν η κύρια δικαιούχος της ΚΑΠ, και δη του Πρώτου Πυλώνα, με δαπάνες ύψους 7,48 δισ. ευρώ και δεύτερη η Ισπανία, με 5,69 δισ. ευρώ.

Άμεσες ενισχύσεις

Οι συνολικές πληρωμές για τον προϋπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων ανήλθαν σε 41,3 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 438,2 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν για την επιστροφή των άμεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία χρηματοδοτήθηκε με 459,5 εκατ. ευρώ που μεταφέρθηκαν από το έτος 2018. Το υπόλοιπο των πληρωμών, ύψους 40,89 δισ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από εγκριθείσες πιστώσεις (40.184,7 εκατ. ευρώ) και από έσοδα για ειδικό προορισμό (712,8 εκατ. ευρώ). Τα τελευταία χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη μέρους των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

Το σύνολο των πιστώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν ανήλθε σε 795,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 768,9 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν στο οικονομικό έτος 2020. Αυτό περιλαμβάνει το ποσό των 466,8 εκατ. ευρώ από το αχρησιμοποίητο αποθεματικό κρίσης. Στις θέσεις του προϋπολογισμού στις οποίες οι ανάγκες υπερέβησαν τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού, η πρόσθετη δαπάνη καλύφθηκε μέσω μεταφορών εγκριθεισών πιστώσεων από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού ή από έσοδα για ειδικό προορισμό.

Για το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων δαπανήθηκε ποσό ύψους 41,33 δισ. ευρώ από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Ειδικότερα, στην Ελλάδα δαπανήθηκαν 1,98 δισ. ευρώ, στην Ιταλία 3,63 δισ. ευρώ, στην Ισπανία 5,1 δισ. ευρώ, στη Γαλλία 6,9 δισ. ευρώ, στην Πολωνία 3,38 δισ. ευρώ και στη Ρουμανία 1,84 δισ. ευρώ.

Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές

Οι συνολικές πληρωμές για παρεμβάσεις στις αγορές ανήλθαν σε 2,47 δισ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκαν από τις εγκριθείσες πιστώσεις, ύψους 2,49 δισ. ευρώ και από έσοδα για ειδικό προορισμό ύψους 140 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο ποσό χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Στις θέσεις του προϋπολογισμού, όπου οι ανάγκες υπερέβησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, η πρόσθετη δαπάνη καλύφθηκε μέσω μεταφορών από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού. Για τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά, όπου σημειώθηκε υστέρηση δαπανών σε σχέση με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, οι διαθέσιμες πιστώσεις που προέκυψαν μεταφέρθηκαν σε άλλες γραμμές του προϋπολογισμού για το ΕΓΤΕ, προκειμένου να καλυφθούν επιπλέον δαπάνες, ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι δαπάνες που πραγματοποίησαν τα κράτη-μέλη το 2019 για τον τομέα των οπωροκηπευτικών ανήλθαν σε 865,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα δαπάνησε ποσό ύψους 11,4 εκατ. ευρώ, όταν στη γειτονική Ιταλία οι δαπάνες ανήλθαν σε 240,5 εκατ. ευρώ. Για τον τομέα του ελαιολάδου δαπανήθηκαν στην Ελλάδα 10,8 εκατ. ευρώ και στην Ιταλία 25,3 εκατ. ευρώ.

Προϋπολογισμός 2020

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2020 προβλέπει συνολικά (Πρώτος και Δεύτερος Πυλώνας) 168,68 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν το 24% των πιστώσεων (40,6 δισ. ευρώ), τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης το 8,7% (14,6 δισ. ευρώ) και οι άλλες δαπάνες το 1,7%. Συνολικά, το 2020 η ΚΑΠ αντιπροσωπεύει το 34,5 % του προϋπολογισμού της Ένωσης (58,12 δισ. ευρώ).

Για το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων το 2019 δαπανήθηκε ποσό ύψους 41,33 δισ. ευρώ από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Ειδικότερα, στην Ελλάδα δαπανήθηκαν 1,98 δισ. ευρώ, στην Ιταλία 3,63 δισ. ευρώ, στην Ισπανία 5,1 δισ. ευρώ, στη Γαλλία 6,9 δισ. ευρώ, στην Πολωνία 3,38 δισ. ευρώ και στη Ρουμανία 1,84 δισ. ευρώ.