Σφιχτό χρονοδιάγραμμα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, υποχρεωτική συνεισφορά σε πράσινους και ψηφιακούς στόχους, κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 500.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά των προσκλήσεων, ύψους 510 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να τρέξουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Και οι πέντε προσκλήσεις αφορούν έργα της Δράσης «Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα» και απευθύνονται σε συλλογικά σχήματα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν στο ακέραιο τα κριτήρια επιλεξιμότητας, προκειμένου να εγκριθεί ο φάκελός τους.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης θα είναι άμεση. Κάθε αίτηση, δηλαδή, θα αξιολογείται αυτοτελώς και θα εγκρίνεται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής της, όπως αυτή θα πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ) και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους 18 μήνες, με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών για λόγους ανωτέρας βίας, ώστε να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

 


Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Δημιουργία οικονομιών κλίμακας

Προϋπολογισμός: 181.521.000 ευρώ

Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης: Από 16/5/2022 έως 30/09/2022

Αξιολόγηση αιτήσεων: Από 17/5/2022 έως 30/11/2022

Δικαιούχοι: Συλλογικά Σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία.

Επιλέξιμες δαπάνες: Ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού, οχήματα (ηλεκτρικά, οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και όσα εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km), εξοπλισμός μηχανοργάνωσης, διαχείριση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος, δαπάνες συμβουλευτικής, συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις κ.ά.

Αιτούμενος προϋπολογισμός: Από 500.000 ευρώ έως 7,5 εκατ. ευρώ για μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις. Από 2 εκατ. ευρώ έως 12,5 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Ένταση ενίσχυσης: Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και τις εγκριτικές αποφάσεις του ΤΑΑ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βόρειο Αιγαίο

45%

55%

55%

Κρήτη

40%

50%

55%

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

45%

55%

55%

Κεντρική Μακεδονία

45%

55%

55%

Δυτική Μακεδονία

40%

50%

55%

Ήπειρος

45%

55%

55%

Θεσσαλία

45%

55%

55%

Ιόνια Νησιά

40%

50%

55%

Δυτική Ελλάδα

45%

55%

55%

Στερεά Ελλάδα

40%

50%

55%

Πελοπόννησος

40%

50%

55%

Νότιο Αιγαίο

30%

40%

50%

Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι

25%

35%

45%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

15%

25%

35%

 

Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων και των επιλέξιμων δαπανών, όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.

Κριτήρια επιλεξιμότητας: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (αφορά την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής), Νόμιμη σύσταση δικαιούχου, Πράσινη μετάβαση, Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, Βιωσιμότητα της επένδυσης.


Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα

Ορόσημο η γεωργία ακριβείας

Προϋπολογισμός: 98.111.000 ευρώ

Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης: Από 23/05/2022 έως 30/09/2022

Αξιολόγηση αιτήσεων: Από 24/5/2022 έως 30/11/2022

Δικαιούχοι: Συλλογικά Σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία.

Επιλέξιμες δαπάνες: Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατασκευή και βελτίωση ακινήτων (π.χ. στάβλοι, γεωργικές αποθήκες κ.ά.), εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ και γεωργία ακριβείας, δαπάνες για δημιουργία αλυσίδων αξίας, καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής κ.ά.

Αιτούμενος προϋπολογισμός: Από 500.000 ευρώ έως 3 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από 1 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Ένταση ενίσχυσης: Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης για το καθεστώς ενίσχυσης του Καν. 702/2014, άρθρο 14, του τμήματος 1, δηλαδή για τις ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή και για τα μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, διαμορφώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜμΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία,
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,
Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία

50%

Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια)
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο

75%

Αττική

40%

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (αφορά την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής), Νόμιμη σύσταση δικαιούχου, Πράσινη μετάβαση, Επένδυση στην καινοτομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, Βιωσιμότητα της επένδυσης, Καθετοποίηση.


Πράσινος αγροτουρισμός

Διασύνδεση τουρισμού με παραγωγή και μεταποίηση

Προϋπολογισμός: 49.006.000 ευρώ

Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης: Από 30/05/2022 έως 30/09/2022

Αξιολόγηση αιτήσεων: Από 31/5/2022 έως 30/11/2022

Δικαιούχοι: Νομικά πρόσωπα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες.

Επιλέξιμες δαπάνες: Ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού και νέων τεχνολογιών, δημιουργία αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή, προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων, συμβουλευτική.

Αιτούμενος προϋπολογισμός: Από 500.000 ευρώ έως 7,5 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από 500.000 ευρώ έως 12,5 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Ένταση ενίσχυσης: Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βόρειο Αιγαίο

30%

40%

50%

Κρήτη

30%

40%

50%

Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη

30%

40%

50%

Κεντρική Μακεδονία

30%

40%

50%

Δυτική Μακεδονία

40%

50%

50%

Ήπειρος

30%

55%

50%

Θεσσαλία

30%

40%

50%

Ιόνια Νησιά

30%

40%

50%

Δυτική Ελλάδα

30%

40%

50%

Στερεά Ελλάδα
(πλην της Π.Ε.

Εύβοιας)

35%

40%

50%

Π.Ε. Εύβοιας

40%

50%

50%

Πελοπόννησος
(πλην της Π.Ε.

Αρκαδίας)

35%

50%

50%

Π.Ε. Αρκαδίας

40%

50%

50%

Νότιο Αιγαίο

30%

40%

50%

Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι

25%

35%

45%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

15%

25%

35%

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (αφορά την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής), Νόμιμη σύσταση δικαιούχου, Πράσινη μετάβαση, Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού, Βιωσιμότητα της επένδυσης.


Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών

Βιώσιμες δενδρώδεις εκμεταλλεύσεις με φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή

Προϋπολογισμός: 166.720.000 ευρώ

Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης: Από 28/07/2022 έως 30/09/2022

Αξιολόγηση αιτήσεων: Από 29/07/2022 έως 30/11/2022

Δικαιούχοι: Συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών, Συνεταιρισμοί.

Επιλέξιμες δαπάνες: Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης γραμμική φύτευση – παλμέτα). Σημείωση: Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

Μελέτη: Οι αιτήσεις ενίσχυσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη μελέτη από πανεπιστημιακό φορέα που θα δημοσιευτεί έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται:

Οι ποικιλίες των υφιστάμενων πολυετών φυτειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για εκρίζωση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης: α) Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. β) Τα προϊόντα τους έχουν χαμηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά μειονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. γ) Είναι ευπαθείς σε ασθένειες και εχθρούς, με υψηλό βαθμό απωλειών κατ’ έτος.

Οι ποικιλίες νέων πολυετών φυτειών οι οποίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε κάθε έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για νέα εγκατάσταση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης: α) Είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. β) Τα προϊόντα τους έχουν υψηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. γ) Είναι ανθεκτικές σε ασθένειες και εχθρούς, με χαμηλό βαθμό απωλειών κατ’ έτος

Προσδιορισμός του κόστους εγκατάστασης ανά στρέμμα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται το κόστος εκρίζωσης, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης νέων δενδρυλλίων και το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης υποδομής για γραμμική φύτευση (παλμέτα).

Αιτούμενος προϋπολογισμός: Από 500.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης δεν δύναται να ξεπερνά τα 500.000 ευρώ ανά υποβληθείσα αίτηση, ανά ΑΦΜ, ανά ενιαία επιχείρηση (αιτούσα και συνδεδεμένες) και ανά επενδυτικό σχέδιο.

Ένταση ενίσχυσης: Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜμΕ Επιχειρήσεις

Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος,
Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία

50%

Νησιά Αιγαίου Πελάγους
(εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια)
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο

75%

Αττική

40%

 

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 80% για συλλογικές επενδύσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τη συγχώνευση οργανώσεων παραγωγών.

Κριτήρια επιλεξιμότητας: Ωριμότητα Σχεδίου (αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής), Νόμιμη σύσταση δικαιούχου, Βιωσιμότητα της επένδυσης, Επιλεξιμότητα επένδυσης (επιλέξιμα αγροτεμάχια, ποικιλίες και είδη των φυτών ορίζονται από μελέτη πανεπιστημιακού φορέα και οι προϋποθέσεις επιλογής των πολυετών φυτών ορίζονται από μελέτη πανεπιστημιακού φορέα).


Γενετική βελτίωση ζώων

Ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση ζωικού κεφαλαίου

Προϋπολογισμός: 14.702.000 ευρώ

Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης: Από 06/06/2022 έως 30/09/2022

Αξιολόγηση αιτήσεων: Από 07/06/2022 έως 30/11/2022

Δικαιούχοι: Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα και Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, δαπάνες συμβουλευτικής κ.ά.

Αιτούμενος προϋπολογισμός: Από 500.000 ευρώ έως 2 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από 500.000 ευρώ έως 2 εκατ. ευρώ για μεγάλες.

Ένταση ενίσχυσης: Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστά ενίσχυσης) ανά κατηγορία ενισχύσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 21, του Καν. 702/2014): 80%.

Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων (άρθρο 24, του Καν. 702/2014): 80%.

Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα (άρθρο 27, του Καν. 702/2014): 80% του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και 70% για δαπάνες που αφορούν σε ελέγχους αποδόσεων. Εφόσον η ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τα γενεαλογικά βιβλία και για τους ελέγχους αποδόσεων, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 80%.

Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας (άρθρο 31 του Καν. 702/2014): 80%.

Κριτήρια επιλεξιμότητας: Ωριμότητα πρότασης (αφορά την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και την υπογραφή συμφωνητικού με τους συμμετέχοντες φορείς), Σύμπραξη φορέων (προσκόμιση προσχεδίου συνεργασίας), Επίτευξη των στόχων του ΤΑΑ (όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας) και Ανάπτυξη ισχυρών συνεργιών (όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας και περιλαμβάνει αναφορά σε:

α) Εκτροφές για βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή κρέατος ή γάλακτος, αβγών κ.λπ.

β) Δράσεις που συμβάλλουν στην καινοτόμο αναδιάρθρωση της ελληνικής κτηνοτροφίας και στην παραγωγή νέων προϊόντων.

γ) Δράσεις για την αναβάθμιση της εξαγωγικής δυνατότητας της χώρας).

 
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε Παρασκευή 15 Απριλίου 2022