Αλλαγές στον αναπτυξιακό με νομοσχέδιο του υπ. Οικονομίας

-Διαφήμιση-

Στην εκκαθάριση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο του 1998, και στη μείωση του ενισχυόμενου ποσού για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και 2011, προχωράει το υπουργείο Οικονομίας. Αυτό προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου με τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2016/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις που κατατέθηκε στη Βουλή.  

Ακόμη, τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους του τελευταίου Αναπτυξιακού. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις ως μη δικαιούχους, τις επιχειρήσεις που κατά τα δύο χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση, ενώ παρατείνει κατά 2 χρόνια την προθεσμία πραγματοποίησης ελέγχων.

Οι αλλαγές 

 1. Εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του τελευταίου Αναπτυξιακού νόμου ως μη δικαιούχοι, οι επιχειρήσεις που κατά τα δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση της επιχείρησης στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν μέσα σε δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.
 2. Αποσαφηνίζονται οι υφιστάμενες ρυθμίσεις με τις οποίες τίθενται ανώτατα όρια παρεχόμενων ενισχύσεων για κάθε επενδυτικό σχέδιο 5 εκατ. ευρώ, για μεμονωμένη επιχείρηση 10 εκατ. ευρώ, για το σύνολο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων 20 εκατ. ευρώ. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του προς ψήφιση σχεδίου νόμου και για χρονική περίοδο 3 ετών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών.
 3. Επανακαθορίζονται οι περιορισμοί ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος ήτοι:
 1. η ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, από 20% που ισχύει σήμερα, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησης του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών και
 2. η ενίσχυση να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής από 50% που ισχύει σήμερα, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
 1. Καθορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους εφόσον σωρευτικά συντρέχουν τα εξής:
 1. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης να υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ από 20 εκατ. ευρώ που ισχύει σήμερα,
 2. Το επενδυτικό σχέδιο να δημιουργεί 1 τουλάχιστον θέση εργασίας από 2 που ισχύει σήμερα, ανά 1 εκατ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.
 1. Αυξάνεται το ανώτατο όριο της εγκρινόμενης ενίσχυσης, που παρέχεται εναλλακτικά στον φορέα της επένδυσης με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής στα 7 εκατ. ευρώ από 5 εκατ. ευρώ που ισχύει σήμερα.
 2. Παρατείνεται κατά 2 έτη η προθεσμία εντός της οποίας είναι δυνατή η πραγματοποίηση ελέγχων ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως 100kW.
 3. Προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής αίτησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από τους Φορείς επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου του 1998 και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ολοκλήρωσης ή ανάκλησης, στις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου αυτού, με γνωστοποίηση του βαθμού υλοποίησης του επενδυτικού έργου.
 4. Για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και 2011, το ενισχυόμενο ποσό που αφορά έργα σύνδεσης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μειώνεται στην περίπτωση και κατά το ποσοστό έτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στο κόστος κοινών έργων σύνδεσης στη βάση της εγκεκριμένης ισχύος, με αντίστοιχη αναμόρφωση του συνολικού ενισχυόμενου ποσού. Ποσό ενίσχυσης που έχει καταβληθεί για τα ως άνω επενδυτικά σχέδια επιστρέφεται ή συμψηφίζεται με υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό ενίσχυση στον φορέα, εντόκως ύστερα από αίτησή του.
-Διαφήμιση-