Αμπέλι: Αυξημένοι οι ρυθμοί σύλληψης του εντόμου της ευδεμίδας

Την τρίτη γενιά εντόμου της ευδεμίδας, που συνεχίζεται με αυξημένους ρυθμούς συλλήψεων, καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το δίκτυο φερομονικών παγίδων.

Το περιφερειακό κέντρο τονίζει και πάλι τη σπουδαιότητα των προσβολών της ευδεμίδας κατά την παρούσα χρονική́ στιγμή́, όσον αφορά́ τη φερόμενη παραγωγή́ σταφυλιών, καθώς αφενός η ευδεμίδα μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές και αφετέρου στις ράγες όπου αναπτύσσονται οι προσβολές της ευδεμίδας κατά́ κανόνα αναπτύσσονται δευτερογενώς διάφορες σήψεις, με κυριότερες αυτές του βοτρύτη και της όξινης σήψης.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η διενέργεια επαναληπτικού́ ψεκασμού́, στις 5-6 Αυγούστου με τη χρήση ενός κατάλληλου ωοκτόνου – εντομοκτόνου, ενώ στην περίπτωση χρήσης προνυμφοκτόνου – εντομοκτόνου ο ψεκασμός συνιστάται να λάβει χώρα περί τις 2 ή 3 ημέρες αργότερα, δηλαδή́, ενδεικτικά́, στις 6-9 Αυγούστου. Ο ψεκασμός, ανάλογα με τον χρόνο συγκομιδής και τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε, δύναται να επαναληφθεί μετά από μία εβδομάδα (κατά μέσο όρο).

Παράλληλα, τονίζεται με έμφαση ότι λόγω της χρονικής εγγύτητας με την ωρίμανση και τη συγκομιδή́ των σταφυλιών οφείλεται να αποδίδεται ακόμη υψηλότερη προσοχή́ στο χρονικό́ όριο ημερών τελευταίας εφαρμογής κάθε σκευάσματος πριν από τη συγκομιδή (phi). Έτσι, συνιστάται να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας ή/και εντομοκτόνα, με βάση τον βάκιλο θουριγγίας (Bacillus thuringiensis). Συστήνεται, επίσης, ο ψεκασμός κατά της ευδεμίδας, αυτή την εποχή, να κατευθύνεται μόνο στη ζώνη των σταφυλιών και να λαμβάνεται μέριμνα για την καλή κάλυψη αυτών.

Όξινη σήψη

Σε περίπτωση εκδήλωσης της προσβολής της όξινης σήψης και όχι προληπτικά, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, θα πρέπει να διενεργείται καθαρισμός των προσβεβλημένων ραγών και ψεκασμός με ένα κατάλληλο εντομοκτόνο.