Αναδιανομή μέτρων του ΠΑΑ για το ελαιόλαδο

Το ποσό των 94,3 εκατ. ευρώ προτείνει να εξασφαλίσει από το ΠΑΑ 2014-20 το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να ενεργοποιηθεί το νέο μέτρο Μ21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19».

Το συνολικό ποσό προκύπτει από την προτεινόμενη διαγραφή τριών υπομέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω της οποίας θα εξασφαλιστούν 36,5 εκατ. ευρώ, αλλά και από τη μεταφορά πόρων από δύο μέτρα, ύψους 57,8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-20, οι πόροι που διατίθενται στο νέο μέτρο ανέρχονται στα 94,3 εκατ. ευρώ (κοινοτική συμμετοχή), τα οποία αφορούν περίπου στο 2% των συνολικών πόρων ΕΓΤΑΑ, που διατίθενται στο ΠΑΑ 2014- 2020.

Διαγραφές

Το μέτρο που μπαίνει στο «στόχαστρο» αφορά το μέτρο 8 «Ανάπτυξη δασικών περιοχών» και τα υπομέτρα του. Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με το αίτημα του ΥΠΑΑΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνεται:

  • Η διαγραφή του υπομέτρου Μ8.2 «Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων», με εξοικονόμηση πόρων ύψους 16 εκατ. ευρώ (κοινοτική συμμετοχή). Το υπομέτρο αποτελείται από δύο δράσεις. Εξ αυτών τα δασο-λιβαδικά συστήματα θα εφαρμοστούν σε βοσκότοπους σε συμφωνία με τα αντίστοιχα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα οποία ακόμα δεν έχουν εγκριθεί. Το παρόν μέτρο δεν θα προκηρυχθεί κατά την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο.
  • Η διαγραφή του υπομέτρου Μ8.6 «Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων», με εξοικονόμηση πόρων ύψους 13 εκατ. ευρώ (κοινοτική συμμετοχή). Το παρόν μέτρο δεν θα προκηρυχθεί κατά την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο.
  • Η διαγραφή του υπομέτρου Μ12.2 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές Natura 2000», με εξοικονόμηση πόρων ύψους 7,5 εκατ. ευρώ (κοινοτική συμμετοχή). Το παρόν μέτρο δεν θα προκηρυχθεί κατά την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο.

Το σύνολο των πόρων που εξοικονομούνται από την προτεινόμενη διαγραφή των ανωτέρω υπομέτρων του Προγράμματος αφορά σε 36,5 εκατ. € (κοινοτική συμμετοχή)

Μεταφορά κονδυλίων

Επιπλέον, προτείνεται η

  • Μεταφορά πόρων από το Μ8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων», με μη υλοποίηση της δράσης για νέα δάσωση γεωργικών γαιών, με εξοικονόμηση 50 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι διατηρούνται στο παρόν υπομέτρο μόνο οι πόροι που επαρκούν να καλύψουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος.
  • Μεταφορά πόρων από το Μ8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα» λόγω εκπτώσεων στα δημόσια έργα που αφορά το υπομέτρο, με εξοικονόμηση 7,8 εκατ. ευρώ.