Από 15 Μαΐου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών

Ανοιξε η διαβούλευση για το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης - Εκτός επιλεξιμότητας νέων ποικιλιών το οινοποιήσιμο αμπέλι και η ελαιοκαλλιέργεια

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 23 Μαρτίου έθεσε το ΥΠΑΑΤ την πρόσκληση στο πλαίσιο του υποέργου «Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών» του Ταμείου Ανάκαμψης, με προϋπολογισμό ύψους 170 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο της πρόσκλησης, στόχος είναι η υποβολή των αιτήσεων να ξεκινήσει από τις 15 Μαΐου 2022 έως τις 15 Νοεμβρίου 2022

Ειδικότερα, η αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών περιλαμβάνει:

    • Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας (όπως προκύπτει από τη δήλωση της ΕΑΕ 2022)
    • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων
    • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα)

Όσο για τις νέες, επιλέξιμες ποικιλίες, αυτές θα πρέπει:

α) Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή

β) Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων

γ) Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό

 δ) Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του υποέργου, δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα , που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) του ν. 4384/2016, Οργανώσεις Παραγωγών του ν. 4384/2016 και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»

β) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ποσά ενίσχυσης

Τα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε αίτησης ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα:

    • Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 500.000 ευρώ
    • Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 1 εκατ. ευρώ

Ένταση ενισχύσεων ανά Περιφέρεια

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΡΗΤΗ 50%

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ) 75%

ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 40%

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 80 % για:

α) επενδύσεις που συνδέονται με συγχώνευση οργανώσεων παραγωγών ή

β) πράξεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ).

 

Ως επιλέξιμα αγροτεμάχια ορίζονται τα ακόλουθα:

 α) Όσα έχουν εγκατεστημένες υφιστάμενες δενδρώδεις καλλιέργειες οι οποίες θα εκριζωθούν στο πλαίσιο αναδιάρθρωση (σύμφωνα με την ΕΑΕ 2022)

 β) Όσα δεν έχουν εγκατεστημένες υφιστάμενες δενδρώδεις καλλιέργειες (σύμφωνα με την ΕΑΕ 2021) και δεν καλλιεργούνται ή καλλιεργούνται με ετήσιες καλλιέργειες, θα υπαχθούν στο παρόν Υποέργο με την προϋπόθεση ότι η δράση θα συνοδεύεται με εκρίζωση πολυετούς/δενδρώδους καλλιέργειας οποιουδήποτε είδους / ποικιλίας, ίδιας έκτασης (απόκλιση έκτασης ±10%).

γ) Νέα αγροτεμάχια που θα δηλωθούν για πρώτη φορά στην ΕΑΕ του 2022.

δ) Οι νέες φυτείες θα πρέπει να εγκαθίστανται σε ενιαίες ή/και όμορες εκτάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικά δηλωθείσας έκτασης

ε) Ο δικαιούχος δύναται να εφαρμόσει πλάνο αναδιάρθρωσης για το σύνολο των μελών του και των εκτάσεων αυτών, με την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης με σκοπό την εγκατάσταση των νέων φυτειών σε ενιαίες ή/και όμορες εκτάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικά δηλωθείσας έκτασης

 στ) Οι επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις και εκμεταλλεύσεις θα συμμορφώνονται με τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης

Για να δείτε το σχέδιο της πρόσκλησης και για συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση κάντε κλικ εδω