Ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων για τη ρύπανση στο Σαρωνικού

Ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων για τη ρύπανση στο Σαρωνικού

Σε αποσαφηνίσεις, σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό ρύπανσης στον Σαρωνικό Κόλπο και την ανησυχία των καταναλωτών, προέβη ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αφορά τα εξής:

Α. Τα παράκτια αλιευτικά σκάφη δεν δραστηριοποιούνται στην περιοχή της ρύπανσης, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής των εργαλείων τους.

Β. Τα αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας δραστηριοποιούνται σε μεγάλες αποστάσεις από την ακτή: Τα γριγρι αλιεύουν κυρίως σαρδέλα και γαύρο σε απόσταση, συνήθως, πάνω από 300 μέτρα από την ακτή (ή έξω από την ισοβαθή των 50 μέτρων και σε κάθε περίπτωση έξω από τα 100 μέτρα από την ακτή). Οι μηχανότρατες αλιεύουν κυρίως βενθικά είδη, σε μεγάλη απόσταση από την ακτή (πάνω από 3 ν.μ. από την ακτή ή έξω από την ισοβαθή των 50 μέτρων και σε κάθε περίπτωση πάνω από το 1,5 ν.μ. από την ακτή).  Αυτό το διάστημα δραστηριοποιούνται επίσης, στα διεθνή ύδατα.

 Γ. Στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, όπως σε όλες τις Ιχθυόσκαλες του Δημοσίου, διακινούνται αλιεύματα από όλες τις Ελληνικές θάλασσες και υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους. Σε αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους και περιορισμούς αλίευσης, υπόκεινται τα οστρακοειδή που είναι, τα περισσότερο ευάλωτα στην πρόσληψη ρυπογόνων ουσιών και βιοδείκτες της ρύπανσης των υδάτων.

Επιπρόσθετα:

  1. Οι αλιείς με αλιευτικά σκάφη πάνω των 10 μέτρων υποχρεούνται κάθε φορά που αλιεύουν να συμπληρώνουν ημερολόγιο αλιείας στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ των άλλων, τα είδη των αλιευμάτων, οι ποσότητές τους και η περιοχή αλίευσης. Τα παραπάνω στοιχεία, συγκεντρώνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), που παρακολουθείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
  2. Τα σκάφη μέσης αλιείας όπως και τα σκάφη με ολικό μήκος 12 μέτρων και άνω και τα σκάφη που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά, φέρουν υποχρεωτικά δορυφορικό σύστημα εντοπισμού (VMS), που παρακολουθείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  3. Έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μπορούν να πραγματοποιηθούν και στους λιμένες εκφόρτωσης, όπου το μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων εκφορτώνονται υποχρεωτικά (σκάφη με: ειδική άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών, μηχανότρατα, γρι-γρι, παραγάδια επιφανείας, δράγες).
  4. Τα αλιεύματα κατά τη διακίνησή τους φέρουν την απαραίτητη επισήμανση και τα  παραστατικά που αφορούν στην ιχνηλασιμότητά τους και στην ενημέρωση του καταναλωτή. Οι απαιτήσεις επισήμανσης για την ενημέρωση του καταναλωτή, διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές. Στις υποχρεωτικές πληροφορίες περιλαμβάνεται η ονομασία της αλιευτικής ζώνης του FAO, δηλαδή: Ανατολικό Ιόνιο Πέλαγος (FAO 37.2.2.), Αιγαίο Πέλαγος (FAO 37.3.1)και Λεβαντίνη (FAO 37.3.2) καθώς και η μέθοδος παραγωγής, ενώ στις προαιρετικές μπορούν να συμπεριληφθούν, αναλυτικότερες πληροφορίες που αφορούν στην περιοχή αλίευσης και στις τεχνικές παραγωγής.

Ως συνέπεια των ανωτέρω,  οι καταναλωτές θα πρέπει να εμπιστεύονται, τις ανακοινώσεις των αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών και τα στοιχεία των δημόσιων ερευνητικών φορέων, αποφεύγοντας να δίνουν σημασία σε αστήριχτα δημοσιεύματα, που πλήττουν έναν υγιή τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

Να εμπιστεύονται τα αλιεύματα των ελληνικών θαλασσών και τους επαγγελματίες ψαράδες που μοχθούν γι΄αυτά.

Οι Ιχθυολόγοι των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας ,από την πρώτη στιγμή, κινητοποιήθηκαν ενημερώνοντας τους αλιείς και συνεργαζόμενοι με τις κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ καθώς και με το ΕΛΚΕΘΕ και τις λιμενικές αρχές, συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη λήψη αποφάσεων για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, τα οποία ενδέχεται να κριθούν αναγκαία για την αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος αλλά και για την αποζημίωση των αλιέων που πλήττονται, μέσω των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΠΑΛΘ.