Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Οικονομικό όφελος για τους ιδιοκτήτες προγραμμάτων παρά για τις αγροτικές περιοχές

ananeosimes-piges-energeias-agrotikes-perioxes-min
-Διαφήμιση-
gaia-sense

«Τα κράτη-μέλη χρηματοδοτούσαν έργα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είχαν μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για τους ιδιοκτήτες των έργων παρά για τις αγροτικές περιοχές» είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με βάση έκθεση που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες.

Το συμβούλιο αξιολόγησε εάν το πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάθεση χρημάτων που προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε κατά τρόπο που διευκόλυνε τόσο την ανάπτυξη ανανεώσιμης ενέργειας όσο και τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Με βάση τα αποτελέσματα, τόσο οι συνεργασίες, όσο και η χρηματοδότηση για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν έχουν αξιοποιηθεί σωστά, καθώς τα έργα δεν συνέβαλαν στη σύνδεση των ανανεώσιμων πηγών με την αγροτική ανάπτυξη.

Χρηματοδότηση μέσω του ΕΓΤΑΑ

Το Συμβούλιο εντόπισε λανθασμένες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΓΤΑΑ. Σύμφωνα με τη μελέτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρείχε επαρκείς διευκρινίσεις ή κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ειδική χρηματοδότηση που διατίθεται για την ανάπτυξη της υπαίθρου που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ και των εθνικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επίσης, δεν παρείχε πληροφορίες για το πώς το ΕΓΤΑΑ θα συμπληρώσει τα υφιστάμενα συστήματα χρηματοδότησης της ΕΕ και των εθνικών συστημάτων, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε, επίσης, ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά την περίοδο αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013. Η μελέτη ολοκληρώνεται με μια σειρά συστάσεων που πρέπει να λάβουν υπόψη η Επιτροπή και οι συννομοθέτες κατά τον σχεδιασμό της μελλοντικής πολιτικής ανανεώσιμης ενέργειας.

Ενσωμάτωση ΑΠΕ στις τοπικές αγροτικές οικονομίες

Πρώτον, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ και τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τις συνθήκες και τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών, ιδίως κατά τη δημιουργία των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, εξετάζοντας ενδεχόμενες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της πολιτικής και διασφαλίζοντας ότι οι αγροτικές περιοχές λαμβάνουν ισότιμα ​​αποτελέσματα πολιτικής.

Όσον αφορά τη βιοενέργεια, η οποία συνδέεται στενά με την ύπαιθρο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να σχεδιάσουν το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής για τη βιοενέργεια με τρόπο που να παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις έναντι της μη βιώσιμης προμήθειας βιομάζας για ενέργεια, όπως προτείνει το ΕΕΣ.

Το πλαίσιο θα πρέπει να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τους κινδύνους βιωσιμότητας της ενίσχυσης της χρήσης της βιοενέργειας μέσω στόχων και συστημάτων οικονομικής στήριξης και να διασφαλίζει ότι οι σχετικοί περιβαλλοντικοί και κοινωνικοοικονομικοί κίνδυνοι μετριάζονται.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τις επενδύσεις του ΕΓΤΑΑ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον τρόπο με τον οποίο θα προσδώσουν αξία στις αγροτικές περιοχές. Επίσης, θα πρέπει να καθορίσει πώς το ΕΓΤΑΑ θα συμπληρώσει τα υφιστάμενα συστήματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την ανανεώσιμη ενέργεια.

Τέλος, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

-Διαφήμιση-