Αναπτυξιακός: Ανοίγει σε λίγες μέρες ο 2ος κύκλος για τα καθεστώτα ενίσχυσης

Οι προϋποθέσεις για παραγωγή ενέργειας και εγκαταστάσεις άρδευσης

Στέγη στον αναπτυξιακό βρίσκουν αγροτικές επενδύσεις άνω των 500.000 ευρώ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του Ν. 4399/16, «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Το ενδιαφέρον των επενδυτών για τον αγροδιατροφικό τομέα είναι αρκετά μεγάλο, όπως καταγράφηκε, άλλωστε, από τις αιτήσεις στον 1ο κύκλο που προηγήθηκε.

Στον νέο κύκλο, τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα μπορεί να αφορούν είτε ίδρυση νέας μονάδας, είτε εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού, η μονάδα μπορεί να αυξήσει και τη δυναμικότητά της, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε συγκεκριμένες εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις και υπάρχουν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

-Διαφήμιση-

Συγκεκριμένα, στον τομέα φυτικής παραγωγής μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια, τα οποία αφορούν εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκληρωμένη, βιολογική, κλπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.).

Στον τομέα ζωικής παραγωγής υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων: βοοτροφικές, αιγοπροβατοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες, μονάδες μονόπλων, εκτροφής γουνοφόρων ζώων, εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών, εκτροφής σαλιγκαριών, σηροτροφικές μονάδες, μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης, μονάδες εκτροφής κονίκλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής, πτηνοτροφικές μονάδες (συγκεκριμένες εκτροφές, και υπό προϋποθέσεις), πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αβγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Επίσης, υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Ενέργεια – Άρδευση

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε, μέρος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να συνδέεται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας (ιδιοκατανάλωση), υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή δεν υπερβαίνει τη μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας από τη συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση.

Όταν η επένδυση γίνεται για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας εξυπηρετούν μόνο τις ενεργειακές ανάγκες της συγκεκριμένης γεωργικής εκμετάλλευσης και η παραγωγική τους ικανότητα δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο ύψος της συνδυασμένης μέσης ετήσιας κατανάλωσης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στη γεωργική εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένου και του γεωργικού νοικοκυριού.

Η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρείται το ετήσιο όριο ιδιοκατανάλωσης. Όταν η επένδυση παραγωγής ενέργειας πραγματοποιείται από περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ανάγκες για ενέργεια, η μέση ετήσια κατανάλωση είναι σωρευτική με το ποσό που ισοδυναμεί με τη μέση ετήσια κατανάλωση όλων των εν λόγω γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Δεν είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, που έχουν ως πρωταρχικό στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Όταν οι επενδύσεις πραγματοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, η παραγωγική ικανότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μέση ετήσια κατανάλωση καυσίμων μεταφορών στη γεωργική εκμετάλλευση και τα παραγόμενα βιοκαύσιμα δεν πρέπει να πωλούνται στην αγορά.

Σημειώνεται ότι μπορούν να ενισχυθούν δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης, μόνο εφόσον η επένδυση επιφέρει μείωση της προηγούμενης κατανάλωσης ύδατος τουλάχιστον κατά 25%, και η μέτρηση κατανάλωσης ύδατος στο επίπεδο της ενισχυόμενης επένδυσης έχει τεθεί ή πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου.

Δεν ενισχύονται, μεταξύ άλλων, δαπάνες για την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, ενίσχυσης και μονοετών φυτών, για τη φύτευση μονοετών φυτών, για εργασίες αποστράγγισης, αγορά ζώων, επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα.

Ποσά ενίσχυσης

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων, δεν μπορεί να υπερβεί τα 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση.

Ανώτατα όρια επιτρεπόμενων ενισχύσεων (ποσοστά)

 

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Περιφέρεια

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές επιχειρήσεις

Όλα τα μεγέθη (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις)

ΑΜΘ

45

50

50

Κ. Μακεδονίας

45

50

50

Δ. Μακεδονίας

35

45

50

Ηπείρου

45

50

50

Θεσσαλίας

45

50

50

Στερεάς Ελλάδας

35

45

50

Ιονίων Νήσων

35

45

50

Δυτικής Ελλάδας

45

50

50

Πελοποννήσου

45

50

50

Αττικής (Δυτική, Πειραιάς, Νήσοι)

30

40

40

Αττικής (λοιπά)

20

30

40

Βορείου Αιγαίου

45

55

50

Νοτίου Αιγαίου

30

40

50

Κρήτης

35

45

50

 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Όπως έχει κάνει γνωστό η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, στον 2ο κύκλο θα συγχωνευθούν οι δύο φάσεις υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων και η υποβολή θα πραγματοποιείται σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και οικείος φάκελος τεκμηρίωσης).

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki