ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
-Διαφήμιση-
 • Δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες, με ατομικό εισόδημα έως 3.000 ευρώ, που διαμένουν σε περιοχές έως 5.000 κατοίκους
 • Τι ισχύει με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την τυπική απόδοση

Διαβατήριο για την ένταξη των μικρών παραγωγών στο Yπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020, με την οικονομική στήριξη να ανέρχεται στα 14.000 ευρώ ανά δικαιούχο, αποτελούν η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου και η πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α΄ δόση (70%) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η β΄ δόση (το υπόλοιπο 30%) εντός πέντε ετών.

Παράλληλα, και παρά τους αυστηρούς περιορισμούς που αφορούν το εισόδημα και τον τόπο διαμονής του υποψηφίου, η δράση παρουσιάζει μια ευελιξία ως προς τη γεωργική δραστηριότητα των υποψηφίων, ενώ διαφοροποιείται ως προς την τυπική απόδοση σε σύγκριση με άλλα μέτρα του ΠΑΑ.

Γεωργική εκμετάλλευση

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του υπομέτρου, εκτός από την πρωτογενή γεωργική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων, όπως η διαλογή και η απλή συσκευασία ιδίων προϊόντων), μπορούν να περιληφθούν η διακίνηση, η μεταφορά, η τυποποίηση, η συσκευασία, η αποθήκευση, η μεταποίηση, η χονδρική και λιανική πώληση αποκλειστικά προϊόντων που παράγει η γεωργική εκμετάλλευση.

Τυπική απόδοση

Για την εφαρμογή του Υπομέτρου 6.3, οι συντελεστές τυπικής απόδοσης προσδιορίζονται ανά κλάδο σε επίπεδο χώρας. Στον υπολογισμό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) των καλλιεργειών μόνιμων νεαρών φυτειών (π.χ. νεαρά δέντρα, αμπελώνες) χρησιμοποιείται το 50% της τυπικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν μπει στην παραγωγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 5.000 ευρώ έως και 7.999 ευρώ στην αρχική κατάσταση, ενώ το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.

Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης και δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι του υπομέτρου έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης πληρούν αθροιστικά εννέα προϋποθέσεις:

 1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος.
 2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους, με σημαντική αγροτική δραστηριότητα. Ωστόσο, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, το Υπομέτρο 6.3 δεν εφαρμόζεται στη Δημοτική Κοινότητα του 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. Στην Περιφέρεια Αττικής εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων και σε δήμους και κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα, αποκλείοντας τον κατεξοχήν αστικό ιστό. Ως νησιωτικές περιοχές εφαρμογής χαρακτηρίζεται το σύνολο των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους, εκτός Κρήτης και Εύβοιας λόγω του μεγάλου μεγέθους τους.
 3. Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 4. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης.
 5. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
 6. Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ.
 7. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης πράξης.
 8. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία έτη και μέγιστη τα τέσσερα έτη.
 9. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

Επιχειρηματικό Σχέδιο υποψηφίων

Το πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Περιγραφή αρχικής κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης:
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.
 • Περιγραφή της αρχικής κατάστασης με αναφορά σχετικών οικονομικών και λειτουργικών στοιχείων της εκμετάλλευσης.
 1. Περιγραφή τελικής (μελλοντικής) κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης:
 • Περιγραφή και αιτιολόγηση της μελλοντικής κατάστασης ως προς τις εκτάσεις των καλλιεργειών και τα εκτρεφόμενα ζώα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της εκμετάλλευσης και την κατεύθυνσή της (φυτική, κτηνοτροφική, μεικτή).
 • Αναλυτική περιγραφή των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που ο δικαιούχος αναλαμβάνει κατά την υλοποίηση του σχεδίου, με αναφορά στο χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους.
 • Αναλυτική περιγραφή των δράσεων και ενεργειών για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης, μαζί με χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. Οι σχετικές δράσεις μπορούν να αφορούν ενδεικτικά: την αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου (π.χ. απόκτηση γης ή αγορά ζωικού κεφαλαίου), την αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης, την υλοποίηση επενδύσεων (π.χ. αγορά εξοπλισμού, δημιουργία νέων ή επέκταση εγκαταστάσεων) κ.ά.
 • Στην περίπτωση όπου μέρος των ενεργειών σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από άλλα μέτρα/υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020, πρέπει αυτά να αναφέρονται.
 • Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την παρακολούθηση των δεικτών και την αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Διαβάστε σχετικά: Υπομέτρο 6.3 – ΠΑΑ 2014-2020: Ενδιαφέρον, αλλά για λίγους
-Διαφήμιση-