Αποζημιώσεις στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας λόγω πολέμου

Καθορίστηκε το ύψος ενίσχυσης

Προσδιορίστηκε το ύψος αποζημίωσης για τους αλιείς που αναγκάστηκαν να παύσουν τις δραστηριότητές τους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και των παραγωγών και επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι δραστηριότητες διαταράχθηκαν λόγω της ρωσικής επίθεσης.

Ειδικότερα, πήρε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τη Δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς, η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», του Μέτρου 3.4.3 – «Μέτρα Εμπορίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Στο πλαίσιο της δράσης εντάσσονται δύο υποδράσεις:

Υποδράση α: Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας.

Υποδράση β: Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα υδατοκαλλιέργειας.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την αποζημίωση των φορέων για την περίοδο από 24 Φεβρουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Αλιεία

Το ύψος της ενίσχυσης στο πλαίσιο της Υποδράσης α υπολογίζεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του αλιευτικού σκάφους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρηματοδότησης:

α. Αλιευτικά σκάφη που φέρουν ή/και υποχρεούνται να φέρουν VMS. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται ανά ημέρα άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας, ως ακολούθως:

✱ στα 291 ευρώ για Μηχανότρατες με κλίμακα ολικού μήκους ≤ 24 m

✱ στα 385 ευρώ για Μηχανότρατες με κλίμακα ολικού μήκους > 24 m

✱ στα 92 ευρώ για Γρι-Γρι με κλίμακα ολικού μήκους ≤ 18 m

✱ στα 149 ευρώ για Γρι-Γρι με κλίμακα ολικού μήκους > 18 m και ≤ 24 m

✱ στα 184 ευρώ για Γρι-Γρι με κλίμακα ολικού μήκους > 24 m

✱ στα 6 ευρώ για Λοιπά Σκάφη με κλίμακα ολικού μήκους ≤ 6 m

✱ στα 9 ευρώ για Λοιπά Σκάφη με κλίμακα ολικού μήκους > 6 m και ≤ 12 m

✱ στα 77 ευρώ για Λοιπά Σκάφη με κλίμακα ολικού μήκους > 12 m

Ο αριθμός ημερών άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 150 ημέρες ανά αλιευτικό σκάφος.

β. Αλιευτικά σκάφη που δεν φέρουν και δεν υποχρεούνται να φέρουν VMS. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται εφάπαξ βάσει του πίνακα 1.

Πίνακας 1

Κλίμακα Ολικού Μήκους

≤ 6 μέτρα

> 6 και ≤ 12 μέτρα

> 12 μέτρα

Συνολική Αποζημίωση περιόδου επιλεξιμότητας (24.02.2022-31.12.2022)

474 ευρώ

1.350 ευρώ

7.777 ευρώ

 

Στην περίπτωση απόκτησης του αλιευτικού σκάφους εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου (νέας αλιευτικής άδειας ή μεταβίβαση προϋπάρχουσας σε νέο πλοιοκτήτη), ο υπολογισμός των ημερών αλιευτικής δραστηριότητας πραγματοποιείται αναλογικά από την ημερομηνία έκδοσης της αλιευτικής άδειας στον νέο φορέα.

Υδατοκαλλιέργεια

Το ύψος της ενίσχυσης στο πλαίσιο της Υποδράσης β υπολογίζεται ανά δικαιούχο και διαμορφώνεται σε 150 ευρώ για κάθε τόνο ιχθυοτροφής που:

✱ προμηθεύθηκε είτε σε μορφή τελικού προϊόντος, είτε σε μορφή κατάλληλου μείγματος πρώτων υλών με σκοπό την παρασκευή του, και

✱ ανάλωσε στο πλαίσιο της παραγωγικής του διαδικασίας εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της παρούσας υποδράσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο μέγιστος όγκος των ιχθυοτροφών (σε τόνους) που δύναται να πιστοποιηθεί ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 220٪ του αθροίσματος της ονομαστικής δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που εκμεταλλεύεται.

Το μέγιστο ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά δικαιούχο προσδιορίζεται βάσει της κατηγορίας μεγέθους στην οποία εντάσσεται (σύμφωνα με την αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), όπως απεικονίζεται στον πίνακα 2.

 

Πίνακας 2

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

700.000 ευρώ

Λοιπές επιχειρήσεις (Μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ)

2 εκατ. ευρώ