Αυστηρά μέτρα στην ΠΑΜ-Θ για προστασία από την ευλογιά των προβάτων

Μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων  Ευλογιάς των προβάτων στις 9 Δεκεμβρίου στην Μυτιλήνη, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης υπενθυμίζει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή εισόδου του νοσήματος στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα:

Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώντων ζώων, ζωοτροφών και χορτονομών από το νησί σε περιοχές της ΠΑΜΘ για οποιονδήποτε λόγο.

Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώντων ζώων, ζωοτροφών και χορτονομών από τις περιοχές της ΠΑΜΘ καθώς και η επίσκεψη κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο νησί.

Μέτρα για αποστολή χορτονομών 

Εάν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ παντελής έλλειψη χορτονομών στο νησί λόγω παρατεταμένης διάρκειας των μέτρων) υπάρξει ανάγκη αποστολών χορτονομής, τότε θα πρέπει:

  • Η προώθηση χορτονομής στο νησί να γίνεται μόνο μετά από έγκριση των Κτηνιατρικών Αρχών της Περιφέρειας και η διανομή της θα γίνεται σε χώρους μακριά από την εκμετάλλευση και ασφαλώς εκτός των ζωνών Προστασίας και Επιτήρησης.
  • Όλα τα οχήματα πριν την επιστροφή τους, θα πρέπει να έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί υπό την επίβλεψη επισήμου Κτηνιάτρου των Κτηνιατρικών Αρχών της Μυτιλήνης, οι οποίες και θα εκδίδουν σχετική βεβαίωση. Η παραπάνω βεβαίωση θα  επιδεικνύεται στις Λιμενικές Αρχές κατά την επιβίβαση και αποβίβαση του οχήματος.
  • Με ευθύνη των τοπικών Κτηνιατρικών Αρχών της ΠΑΜΘ και με δαπάνη του εμπόρου ή του μεταφορέα, το όχημα αμέσως μετά την αποβίβασή του θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται  εκ νέου στο έδαφος της ΠΑΜΘ.
  1. Απαγορεύεται η είσοδος στις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων της ΠΑΜΘ, προσώπων, υλικών, μέσων και οχημάτων, που δεν σχετίζονται άμεσα με την εκμετάλλευση και θα μπορούσαν  εν δυνάμει να μεταφέρουν  τον ιό της Ευλογιάς
  2. Εάν υπάρχουν κτηνοτρόφοι που αγόρασαν ή πούλησαν ζώα από ή σε εκμεταλλεύσεις της Μυτιλήνης, κατά το διάστημα των δύο τελευταίων μηνών από τις 9/12/2016 θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τις Κτηνιατρικές αρχές οι οποίες και θα  παρακολουθούν τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις για τουλάχιστον 21 ημέρες.
  3. Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα  βιοασφάλειας (απολύμανση στις εισόδους, καθαρισμός κα) για την προστασία των εκτροφών τους, να συνεργάζονται  και να ειδοποιούν έγκαιρα τις αρμόδιες Κτηνιατρικές  Αρχές.  

Τέλος, η ανακοίνωση αναφέρει πως σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της Ευλογιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με τα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους.