Αυτόχθονες Φυλές: Μέχρι τέλος του μήνα η προσκόμιση χειρόγραφων μητρώων

Κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 Μαΐου έως και τις 31 Μαΐου 2024 θα έχουν τη δυνατότητα οι ενταγμένοι της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020 να προσκομίσουν για το έτος εφαρμογής 2023, στο πλαίσιο υποβολής των προβλεπόμενων παραστατικών ειδικών διατάξεων, αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως επισημαίνεται από τον Οργανισμό, τα παραστατικά αυτά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και την επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Η Κομισιόν θα δρομολογήσει μια αναθεώρηση του κανονισμού για τις γεωργικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.