Βασικό εργαλείο για να ενισχυθεί το νέο ΕΣΠΑ το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ

✱ Τι προβλέπει το 1ο σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 ✱ Τα κονδύλια που αντιστοιχούν σε κάθε περιφέρεια

Καθοριστικό ρόλο σε δράσεις που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου αναμένεται να διαδραματίσει μεταξύ άλλων το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ που καλείται να υλοποιήσει η Ελλάδα για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Καθοριστικό, γιατί το σχέδιο θα πρέπει να συμπληρώσει τη δυναμική και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων, όπως το Ταμείο Συνοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν στο σύνολό τους τα τομεακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ.

Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2021-2027 ανέρχονται σε 26,6 δισ. ευρώ περίπου, από τα οποία 21,1 δισ. ευρώ είναι ευρωπαϊκά και 5,5 δισ. ευρώ από εθνική συμμετοχή. Σύμφωνα με το 1ο σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027, όπως δημοσιεύτηκε, τα κοινοτικά κονδύλια κατανέμονται ως εξής:

 4.059.518.977 ευρώ για την ψηφιακή μετάβαση (στόχος πολιτικής 1).

4.995.512.907 ευρώ για την πράσινη μετάβαση (στόχος πολιτικής 2).

2.220.046.150 ευρώ για υποδομές μεταφορών – δικτύων (στόχος πολιτικής 3).

6.327.582.762 ευρώ για την απασχόληση (στόχος πολιτικής 4).

1.144.992.532 ευρώ για ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις και αστική ανάπτυξη (στόχος πολιτικής 5).

Επιπλέον, 1.320.057.036 ευρώ για το ειδικό πρόγραμμα που αφορά την απολιγνιτοποίηση και 758,7 εκατ. ευρώ για τεχνική βοήθεια.

Εάν στα κοινοτικά κονδύλια προστεθεί και η εθνική συμμετοχή, το ποσό που αντιστοιχεί στα τομεακά προγράμματα είναι αυξημένο και κατά συνέπεια τα χρήματα που θα εξασφαλίσουν οι περιφέρειες για τα επιχειρησιακά τους προγράμματα διαμορφώνονται ως εξής:

Αν. Μακ. & Θράκης 604,8 εκατ. ευρώ
Κεντρικής Μακεδονίας 1,3 δισ. ευρώ
Θεσσαλίας  524,2 εκατ. ευρώ
Ηπείρου  403,2 εκατ. ευρώ
Δυτικής Ελλάδας 595 εκατ. ευρώ
Δυτικής Μακεδονίας 373 εκατ. ευρώ
Στερεάς Ελλάδας 403,2 εκατ. ευρώ
Πελοποννήσου  388, 1 εκατ. ευρώ
Ιονίων Νήσων 272,1 εκατ. ευρώ
Κρήτης  534,3 εκατ. ευρώ
Αττικής  πάνω από 2 δισ. ευρώ
Νοτίου Αιγαίου  357,2 εκατ. ευρώ
Βορείου Αιγαίου 373 εκατ. ευρώ

 

Συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ταμείων

Σύμφωνα με το 1ο σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027, κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 επιδιώκεται περαιτέρω ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ όλων των Ταμείων/Μέσων και των λοιπών ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που παρουσιάζει υψηλή συμπληρωματικότητα και συνέργεια με το ΕΣΠΑ.

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), στόχος είναι να συνδράμουν:

 Στην προώθηση των αλυσίδων αξίας. Στόχος η δικτύωση και το clustering επιχειρήσεων της πρωτογενούς παραγωγής με μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, με το LEADER για προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας και του τουρισμού (στόχος πολιτικής 1 – Ψηφιακή Μετάβαση).

Στη θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα με στόχο την προστασία και την αποκατάσταση υδρόβιων οικοσυστημάτων, δράσεις βιώσιμης αλιείας και δράσεις υδατοκαλλιέργειας, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με στόχο τον μετριασμό της περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής, καθώς και δράσεις για διασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση (ΕΤΘΑΥ – στόχος πολιτικής 2 – Πράσινη Μετάβαση)

Στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και βιώσιμης διαχείρισής τους, προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη γεωργία και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για γεωργική χρήση, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στον αγροτικό χώρο και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΕΓΤΑΑ – στόχος πολιτικής 2 – Πράσινη Μετάβαση).

Σε δράσεις ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και βελτίωσης συνθηκών εργασίας σε τομείς ΚΑλΠ και Γαλάζιας Ανάπτυξης (ΕΤΘΑΥ – στόχος πολιτικής 4 – Απασχόληση).

Σε παρεμβάσεις για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Απαραίτητες κρίνονται συνδυαστικές δράσεις που δύναται να αφορούν τη στήριξη νέων αγροτικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση δεξιοτήτων, την εγκατάσταση των νέων γεωργών και την ενίσχυση των γεωργικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών μέτρων (ΕΓΤΑΑ – στόχος πολιτικής 4 – Απασχόληση).

Στην εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αλιευτικές περιοχές στο πλαίσιο εφαρμογής Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του ΕΤΘΑΥ. Το ΕΓΤΑΑ, μέσω του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ θα συμβάλει σημαντικά και σε συνέργεια με το ΕΣΠΑ στην ενδυνάμωση και στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με την εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων τύπου LEADER (στόχος πολιτικής 5 – Ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις και αστική ανάπτυξη).