Βγήκαν τα αποτελέσματα της 2ης πρόσκλησης για τα αντιχαλαζικά

Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια οι πίνακες με τα αποτελέσματα της 2ης πρόσκλησης για τα αντιχαλαζικά. Πιο συγκεκριμένα η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛΓΑ αποφάσισε, «την ένταξη πράξεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του ΠΑΑ».

Περίοδος διάρκειας πράξεων

Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, δηλαδή η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης και της ημερομηνίας υποβολής της τελευταίας αίτησης πληρωμής, ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με την επιφύλαξη της οποίας χρονικής παράτασης αποφασιστεί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων, που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε 28.164.892,65 €, που καλύπτονται σύμφωνα με το αριθ. 586/16.02.2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, σχετικά με την έγκριση προγραμματικής υπερδέσμευσης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 5.1 (νυν Δράσης 5.1.1) του ΠΑΑ 2014-2022, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.122.000 €.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσουν τις πράξεις, σύμφωνα με τους όρους και την περίοδο επιλεξιμότητας αυτών, καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, ο ΕΛ.Γ.Α., ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της ένταξής της, με σχετική τροποποίηση της απόφασης ένταξης.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και την/τις εγκύκλιο/ους του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες με τα αποτελέσματα