Βιολογικά: Προδημοσιεύτηκε η πρόσκληση – Υποβολή ΕΑΕ 2024 και σύμβαση με ΟΕ&Π από 16/6 έως 30/6 οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

14/06/2024
6' διάβασμα
viologika-prodimosieftike-i-prosklisi-ypovoli-eae-2024-kai-symvasi-me-oep-apo-16-6-eos-30-6-oi-vasikes-proypotheseis-symmetochis-201692

Με προϋπολογισμό ύψους 287.597.058 ευρώ αναμένεται να τρέξει η πρόσκληση των Βιολογικών για τη νέα προγραμματική περίοδο, σύμφωνα με την προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης που δημοσιεύτηκε από τις διαχειριστικές αρχές του ΥΠΑΑΤ. Βασική προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024. Αυτό σημαίνει ότι το έτος 2024 θα αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της πρόσκλησης.

Οι Δράσεις της Παρέμβασης Π3-70-2.1 που θα προκηρυχτούν είναι:

 • Δράση 1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Επιλέξιμες καλλιέργειες, ζώα και γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Για τη Δράση 1, οι επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:

 • Ελαιοποιήσιμη ελιά • Επιτραπέζια ελιά • Αραβόσιτος • Χειμερινά σιτηρά • Μηδική, Τριφύλλι • Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή (βίκος, μπιζέλι, κλπ) • Όσπρια • Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο κλπ • Επιτραπέζια σταφύλια και σταφίδα • Σταφύλια οινοποιήσιμα • Μηλοειδή • Πυρηνόκαρπα • Εσπεριδοειδή • Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά • Φυλλώδη (πατάτα, κλπ) • Τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά • Ακρόδρυα • Λοιπές δενδρώδεις

Για τη Δράση 2, οι τομείς παρέμβασης είναι: • Βοοτροφία • Προβατοτροφία • Αιγοτροφία

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των Δράσεων 1 και 2 μπορούν να κριθούν οι κάτωθι:

 • Γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών
 • Οι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή ζωικές εκμεταλλεύσεις, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, στις 15 Ιουνίου 2024. Σημειώνεται ότι ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης συγχρόνως και στις δύο δράσεις.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Εκμετάλλευσης

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις της Παρέμβασης Π3-70-2.1, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικές εκμεταλλεύσεις, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2024 του υποψηφίου.
 • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.
 • Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2024 του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.
 • Να μην περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π στις 15 Ιουνίου 2024.
 • Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Δεσμεύσεις δικαιούχων

 • Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τις ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης της Παρέμβασης Π3-70- 2.1.
 • Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από τις 30 Ιουνίου 2024 και είναι τριετούς διάρκειας.

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται:

➢ Να έχουν συνάψει σύμβαση με ΟΕ&Π από τις 16 Ιουνίου 2024 έως και τις 30 Ιουνίου 2024.

➢ Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων/ βοσκοτόπων, το είδος των ζώων και την παραγωγική κατεύθυνση αυτών με τα οποία εντάχθηκαν στην Παρέμβαση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.

 ➢ Να διατηρούν τα ίδια αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στην Παρέμβαση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις.

➢ Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων.

➢ Να κατέχονται νόμιμα για κάθε έτος και για όλη την περίοδο δέσμευσης, τα αγροτεμάχια/βοσκότοποι και το είδος των ζώων που εντάχθηκαν στην Παρέμβαση Π3-70-2.1.

➢ Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, ζωικές εκμεταλλεύσεις και τα προϊόντα τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

➢ Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής.

 ➢ Nα δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

➢ Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων.

➢ Το ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης στο οποίο εφαρμόζεται η δράση 1 θα πρέπει να ανέρχεται σε 0,4 Ha για αροτραίες καλλιέργειες, 0,3 Ha για μόνιμες φυτείες και 0,3 Ha για μεικτές εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά τις ομάδες καλλιέργειας ‘’Ελαιοποιήσιμη ελιά‘’ και ‘’Επιτραπέζια ελιά‘’, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προδημοσίευση της πρόσκλησης και τα ποσά ενίσχυσης