Χωρίς προηγούμενο έλεγχο η χορήγηση ενίσχυσης για όσους πιστοποιούν το 50% φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών τους σχεδίων

-Διαφήμιση-

Τη δυνατότητα να πιστοποιούν την υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών τους σχεδίων και να λαμβάνουν την ενίσχυσή τους χωρίς να προηγηθούν έλεγχοι, έχουν πλέον όσοι έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Οικονομικών και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης. Με τον τρόπο αυτόν, αναμένεται να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, στην περίπτωση της κατ’ επιλογήν πιστοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου, ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) το σχετικό αίτημα τακτικού ελέγχου συνοδευόμενο, πέρα από τα δικαιολογητικά που κάθε φορά ορίζονται στις οικείες κανονιστικές αποφάσεις, και από τρεις βεβαιώσεις υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, από πολιτικό μηχανικό και από μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο ανάλογα με το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να είναι νομίμως εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Βεβαιώσεις

Οι βεβαιώσεις, υποδείγματα των οποίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και θα είναι δεσμευτικά ως προς τη χρήση τους, θα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 για τον υπογράφοντα με όλες τις έννομες συνέπειες που αυτή συνεπάγεται.

Προκειμένου το αίτημα ελέγχου να θεωρηθεί πλήρες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και οι τρεις βεβαιώσεις υπογεγραμμένες ακόμη και εάν σε κάποια από αυτές βεβαιώνεται η μη υποχρέωση πιστοποίησης από τη συγκεκριμένη επαγγελματική ειδικότητα, λόγω της φύσης του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπονται έλεγχοι, αλλά θα είναι δειγματοληπτικοί και προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο 10% των περιπτώσεων που θα ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης, με ευθύνη του φορέα της επένδυσης.

-Διαφήμιση-