Κρήτη 2014-2020: Στηρίζοντας τις επενδυτικές συμπράξεις στον αγροδιατροφικό τομέα

RIS3Crete
-Διαφήμιση-
gaia-sense
Από την Τρίτη 2 Οκτωβρίου και έως τις 24 Ιανουαρίου 2019 θα είναι ανοιχτή η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη Δράση 1.β.2 «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση έργων που προωθούν την ανάπτυξη δεσμών και συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Επιδιώκεται η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Στους σκοπούς της πρόσκλησης είναι η στήριξη συνεργατικών σχημάτων στον αγροδιατροφικό, πολιτιστικό – τουριστικό και περιβαλλοντικό τομέα. Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 8.724.418,75 ευρώ. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών, με μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό τα 600.000 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι:

  • Επιχειρήσεις
  • Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη τουλάχιστον με μία επιχείρηση)
  • Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη με τουλάχιστον μία επιχείρηση)

Επισημαίνεται ότι η δράση αφορά συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων, με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν Οργανισμό Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων.

-Διαφήμιση-