-Διαφήμιση-

Στην ενεργοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων του υπουργείου Περιβάλλοντος καλούνται να προβούν οι παραγωγοί των οποίων οι επιλέξιμες εκτάσεις εμπλέκονται σε δασικές κατηγορίες των κυρωμένων Δασικών Χαρτών, προκειμένου να πληρωθούν τις ενισχύσεις τους σε επόμενες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

1η περίπτωση:  Δασικοί Χάρτες σε ανάρτηση

ΔΑ ή ΧΑ

Όταν η έκταση στον αναρτημένο δασικό χάρτη έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), ακόμα και αν είναι χαρακτηρισμένη ως αναδασωτέα, τότε ο παραγωγός μπορεί ως την καταληκτική ημερομηνία αντιρρήσεων:

 1. Να υποβάλλει αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής του:
 • είτε για εξαγορά της έκτασης, εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει πριν το 1975
 • είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης, εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007.

Εάν αιτηθεί την εξαγορά, υποβάλλει αίτηση εξαγοράς, τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87) και αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975. Για την εξαγορά έχει δοθεί παράταση έως τις 8 Αυγούστου 2020.

Εάν αιτηθεί τη χρήση, υποβάλλει αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης) και τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο ΕΓΣΑ 87. Για χρήση δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ισχύουν υπό προϋποθέσεις και για Εθνικούς Δρυμούς, περιοχές Ramsar και Δικτύου Natura 2000.

 1. Εάν ο παραγωγός θεωρεί ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στον χάρτη, όπως για παράδειγμα τον χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, λόγω αδιαμφισβήτητου σφάλματος στη φωτοερμηνεία, τότε μπορεί να υποβάλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος:
 • μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου – www.ktimatologio.gr
 • απευθείας στη Διεύθυνση Δασών.
 1. Να υποβάλλει αντίρρηση μέσω της εφαρμογής στο www.ktimatologio.gr επί του χαρακτήρα της έκτασης, εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για τη φωτοερμηνεία που έχει γίνει στον δασικό χάρτη και τον χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.
 2. Να χρησιμοποιήσει και τα τρία εργαλεία ή δύο από αυτά μαζί.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αίτηση αυτή θα εξαιρέσει την έκταση από τη μερική κύρωση του χάρτη, θα διασφαλίσει την επιδότηση και με την ολική κύρωση του χάρτη θα βρίσκεται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις επιδοτήσεις.

ΔΔ, ΑΔ, ΧΧ, ΑΧ

Εάν η έκταση έχει χαρακτηρισμό στον αναρτημένο δασικό χάρτη ΔΔ, ΑΔ, ΧΧ, ή ΑΧ, τότε ο παραγωγός μπορεί ως την καταληκτική ημερομηνία των αντιρρήσεων:

 1. Να υποβάλει αίτηση ατελώς μέσω της ειδικής εφαρμογής στο www.ktimatologio.gr ή απευθείας στη Διεύθυνση Δασών, για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του δασικού χάρτη
 2. Να υποβάλλει αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης στην εφαρμογή του www.ktimatologio.gr εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για τη φωτοερμηνεία που έχει γίνει στον δασικό χάρτη και τον χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.
 3. Χρήση και των δύο εργαλείων.
 4. Χρήση άλλων διαθέσιμων εργαλείων της δασικής νομοθεσίας, όπως:

Νομοθεσία περί δασωμένων αγρών

 • Εφόσον ο πολίτης έχει τίτλους που ανάγονται προ του 1946 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος) ή άλλης μορφής, τότε αυτή μπορεί να τεθεί εκτός δασικής νομοθεσίας
 • Εφόσον οι τίτλοι είναι νεότεροι, αλλά όχι μετά το 2004 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος) ή άλλης μορφής, τότε αυτή μπορεί να παραχωρηθεί για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

Νομοθεσία περί παραχωρητηρίων

 • Υπάρχει διαδικασία για την παραχώρηση καστανοτεμαχίων.
 • Για την έκδοση των παραχωρητηρίων έγιναν ευνοϊκότεροι οι όροι, όπως αύξηση της κλίσης του εδάφους από 25% σε 45% και απαλοιφή της υποχρέωσης λήψης βεβαίωσης από την αρχαιολογική υπηρεσία.
 • Έως 8 Αυγούστου 2019 μπορούν όσοι κατέχουν προσωρινά παραχωρητήρια από τη δασική υπηρεσία να τα κάνουν οριστικά. Για αυτές τις περιπτώσεις δεν θα χρειάζεται η υποβολή αντίρρησης.

Νομοθεσία περί άρσης αναδασώσεων λόγω πραγματικών ή νομικών αιτιών

Χρήση της εγκυκλίου 153393/918/12.04.2017 με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι οι περιοχές του δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις της διοίκησης δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αντιρρήσεις, ούτε να κάνουν κάποια περαιτέρω ενέργεια και τελούν υπό νόμιμο καθεστώς αλλαγής χρήσης.

Χρήση της εγκυκλίου 160970/4982/29.09.2017, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι για εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως ΔΔ στον δασικό χάρτη και στις οποίες ασκείται δενδροκομική εκμετάλλευση δασικών ειδών (πχ περιπτώσεις καστανοτεμαχίων, αγριελαιών κ.ά.), μπορεί, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, να βεβαιώνεται το υφιστάμενο καθεστώς και να χρησιμοποιείται η βεβαίωση ενώπιον οποιασδήποτε αρχής.

2η περίπτωση

Δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2017 και μετά και για τους οποίους έγιναν αντιρρήσεις, αιτήσεις πρόδηλου σφάλματος ή εξαγοράς ή χρήσης, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εφόσον οι πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει τα παραπάνω εργαλεία, ο χάρτης δεν έχει ακόμα κυρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν κυρώθηκε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων για καταβολή ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, περίπου 5/7/2018.

Ο δασικός χάρτης, λοιπόν, θεωρείται προσωρινός και όχι κυρωμένος. Άρα, οι παραγωγοί, αφού υπέβαλαν την αίτηση για καταβολή ενίσχυσης, δεν επηρεάζονται από τον δασικό χάρτη.

3η περίπτωση

Δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2017 και κυρώθηκαν στις 21/12/2017 ή έχουν κυρωθεί κατά το παρελθόν, ή και περιοχές όπου δεν έχει αναρτηθεί ακόμα δασικός χάρτης.

Το ΥΠΕΝ έχει συμφωνήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι εφόσον ο πολίτης ήταν σε καθεστώς επιδότησης αλλά δεν χρησιμοποίησε κανένα από τα εργαλεία της 1ης περίπτωσης έως τις 25/9/2017, τότε:

Α. Εάν η έκτασή του είχε στον αναρτημένο δασικό χάρτη χαρακτηρισμό ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), μπορεί να υπαχθεί στα εργαλεία της πρώτης περίπτωσης.

Β. Εάν η έκταση είναι ΔΔ, ΑΔ, ΧΧ ή ΑΧ, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα εργαλεία της δασικής νομοθεσίας, όπως αυτά που προαναφέρφθηκαν.

Σημειώνεται ότι για τις εκτάσεις που υφίστανται δικαστικές προσφυγές, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίσουν στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προσωρινή διαταγή ή απόφαση αναστολής εκτέλεσης από το αρμόδιο καθ’ύλην δικαστήριο, υποδεικνύοντας τη συγκεκριμένη έκταση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Οργανισμό.

-Διαφήμιση-