Διαδικτυακή έρευνα της Κομισιόν για τη μείωση του διοικητικού φόρτου

Ειδικές ερωτήσεις για τις δυσκολίες κατά την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης

Σε 23 ερωτήσεις δομείται η διαδικτυακή έρευνα που τρέχει αυτό το χρονικό διάστημα η Κομισιόν, προκειμένου να συγκεντρώσει άμεσα τις απόψεις των αγροτών της ΕΕ, με στόχο, όπως λέει, «να γίνει κατανοητή η επιβάρυνση των αγροτών λόγω των διαδικασιών και των κανόνων που συνδέονται με τη χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ, καθώς και άλλων κανόνων της ΕΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία στην ΕΕ». Μάλιστα, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι «οι απαντήσεις των αγροτών θα παράσχουν πολύτιμη ανατροφοδότηση για την κατανόηση των κύριων πηγών ανησυχίας τους».

Από τη διαδικτυακή έρευνα θα προκύψουν στοιχεία για το προφίλ του/της κάθε παραγωγού όπως η ηλικία, το επίπεδο γεωργικής κατάρτισης, ο τύπος γεωργικής δραστηριότητας, η συμμετοχή ή μη σε κάποιο σύστημα πιστοποίησης/ποιότητας, τα ζώα εκτροφής, οι εργαζόμενοι στην εκμετάλλευση κ.ά.

Η έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 8 Απριλίου, με τις ερωτήσεις να είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Όπως εξηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της, «αυτό θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τις πηγές ανησυχίας και την πολυπλοκότητα που συνδέονται με τον τρόπο εφαρμογής των εν λόγω πολιτικών και συστημάτων στις χώρες της ΕΕ, ώστε να μπορέσουμε, στη συνέχεια, να εντοπίσουμε τους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να γίνουν βελτιώσεις».

Ερωτήσεις

Από την έρευνα θα προκύψουν στοιχεία για το προφίλ του/της κάθε παραγωγού (ηλικία, επίπεδο γεωργικής κατάρτισης, τύπος γεωργικής δραστηριότητας, συμμετοχή ή μη σε κάποιο σύστημα πιστοποίησης/ποιότητας, ζώα εκτροφής, εργαζόμενοι στην εκμετάλλευση). Στο πλαίσιο αυτής της μίνι διαβούλευσης, τίθενται ερωτήματα σχετικά με την κατανόηση των κανόνων και τις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσής τους, την τήρηση των στοιχειωδών απαιτήσεων για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ), κατά τη συμμόρφωση με τους όρους χρηματοδότησης της ΚΑΠ για πρόσθετες βελτιώσεις, όσον αφορά το περιβάλλον/την καλή διαβίωση των ζώων (π.χ. οικολογικά προγράμματα, γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις), τους κανόνες σχετικά με τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων κ.ά.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, οι αγρότες ερωτώνται εάν χρειάστηκαν εξωτερική βοήθεια για τη συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης για το έτος 2023, πόσο χρόνο αφιερώνουν οι ίδιοι ή υπάλληλοί τους ετησίως σε διοικητικής φύσεως εργασίες, εάν ενημερώθηκαν το έτος 2023 από τις αρχές για πιθανό σφάλμα στην αίτηση που υπέβαλαν ή για την ανάγκη τροποποίησης της αίτησής τους, με σκοπό την αποφυγή κυρώσεων. Ερωτώνται, ακόμη, εάν χρησιμοποιούν κινητές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ) για την αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση στις αρχές της χώρας τους και αν αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη διαδικασία αυτή.

Ερωτήσεις τίθενται και για την καταγραφή και την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη γεωργική εκμετάλλευση, αλλά και για τους επιτόπιους ελέγχους. Επίσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να διατυπώσουν τις δικές τους προτάσεις για την ελάφρυνση του φόρτου που επιβάλλουν οι διαδικασίες και οι κανόνες που συνδέονται με τη χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ ή άλλοι κανόνες της ΕΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία.

Αποτελέσματα

Η Κομισιόν δηλώνει ότι θα επικοινωνήσει ενδεχομένως με ορισμένους από τους συμμετέχοντες στην έρευνα για μια διεξοδική τηλεφωνική συνέντευξη (Απρίλιος – Ιούνιος 2024), ώστε να μπορέσουν εξετάσουν πιο αναλυτικά τις απαντήσεις τους. Για τον λόγο αυτόν, ζητά και τη σύμφωνη γνώμη τους σε αυτό. Πάντως, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να παρουσιαστούν έως τα μέσα Απριλίου, ενώ τα τελικά αποτελέσματα πρόκειται να δημοσιευθούν στο πλαίσιο μιας λεπτομερούς ανάλυσης το φθινόπωρο του 2024. Η έρευνα διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024.