Διάδοση της καινοτομίας σε συνεταιρισμούς μέσω των γεωργικών συμβούλων

Σύμβουλοι σε συνεργασία με ερευνητές και εμπειρογνώμονες στην Ισπανία βοηθούν τους αγρότες-μέλη συνεταιρισμών να εφαρμόσουν καινοτόμες τεχνολογίες στις καλλιέργειές τους.

Ο συνεταιρισμός Funes στη Ναβάρα απευθύνθηκε στο πρόγραμμα AgriLink για να σχεδιάσει μία νέα υπηρεσία που θα παρέχει πληροφορίες και συμβουλές στους αγρότες για την καλύτερη διαχείριση της λίπανσης και της άρδευσης των καλλιεργειών. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων και Υποδομών της Ναβάρα (INTIA) διέθετε ήδη διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων που βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των αγροτών και των συμβούλων σχετικά με τη λίπανση και την άρδευση. Κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2019, πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις σε καλλιέργειες ντομάτας και μπρόκολου στα αγροκτήματα.

Από τη μία πλευρά, οι εμπειρογνώμονες ήταν υπεύθυνοι για την περιοδική παρακολούθηση του αζώτου και του νερού στις επιτόπιες δοκιμές. Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες, οι σύμβουλοι και ο συνεταιρισμός έχουν λάβει μέρος στην παρακολούθηση της καλλιέργειας, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν στις σύγχρονες τεχνολογίες και την εφαρμογή των συμβουλών.

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα AgriLink βοήθησε στη συγκέντρωση εμπειρογνωμόνων, συμβούλων και αγροτών για την αναζήτηση λύσεων για τα πραγματικά προβλήματα που προέκυψαν στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις.

Οι ερευνητές και οι σύμβουλοι εξέτασαν τα δεδομένα από τις δοκιμές πεδίου, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν και από άλλους αγρότες και συμβούλους στο μέλλον. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι γεωργικοί σύμβουλοι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διάδοση και στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.