Διασφάλιση βιολογικότητας «από το… αγρόκτημα στο τραπέζι του καταναλωτή»

της Έλενας Σαντοριναίου, γεωπόνου Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων ΓΠΑ

Τα βιολογικά μεταποιημένα τρόφιμα είναι πιστοποιημένα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας των Καν. 834/2007 & 889/2008. Συνοδεύονται σε όλα τα στάδια, από την πρωτογενή παραγωγή τους έως τη μεταποίηση, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη διακίνηση και την εμπορία, από Πιστοποιητικό Βιολογικότητας.

Στην Ελλάδα, ο Έλεγχος και η Πιστοποίηση διενεργούνται από ανεξάρτητους ιδιωτικούς Φορείς Πιστοποίησης, όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS, που έχουν λάβει σχετική άδεια λειτουργίας από το ΥΠΑΑΤ.

Η επίβλεψη των Φορέων Πιστοποίησης είναι ετήσια και πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή εποπτείας του ΥΠΑΑΤ τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Οι επιχειρήσεις παρασκευής/εμπορίας βιολογικών τροφίμων υποβάλλουν σχετικό αίτημα για την πιστοποίησή τους και συμβάλλονται με αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης όπως ο TÜV AUSTRIA HELLAS (https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/viologika-proionta/). Οι υπηρεσίες Ελέγχου, στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις, για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης, περιλαμβάνουν προγραμματισμένες και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις με ή χωρίς προειδοποίηση, δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων.

Οι υπηρεσίες Πιστοποίησης περιλαμβάνουν την έκδοση Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Βιολογικότητας των προϊόντων για την εμπορία τους. Τα βιολογικά τρόφιμα ακολουθούν αυστηρούς κανόνες σε όλη την αλυσίδα παρασκευής, από το… αγρόκτημα στο τραπέζι του καταναλωτή.

Οι ειδικές διατάξεις για τη μεταποίηση των βιολογικών τροφίμων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

● Τον διαχωρισμό σε χρόνο και χώρο των μεταποιημένων βιολογικών προϊόντων από τα μη βιολογικά προϊόντα.

● Ελάχιστη περιεκτικότητα των βιολογικών γεωργικών συστατικών σε ποσοστό 95% και αυστηρές προϋποθέσεις για το υπόλοιπο 5%.

● Σαφείς κανόνες για την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Φέρουν το Ευρωπαϊκό σήμα, τον λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ.

● Έναν περιορισμένο κατάλογο εγκεκριμένων προσθέτων και βοηθητικών μέσων επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται στη βιολογική παρασκευή.

● Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών.

● Απαγορεύεται η προσθήκη ουσιών και η χρήση τεχνικών που αποκαθιστούν ιδιότητες που χάνονται κατά τη μεταποίηση ή την αποθήκευση ή διορθώνουν τις συνέπειες αμέλειας κατά τη μεταποίηση ή μπορούν να παραπλανήσουν με άλλον τρόπο όσον αφορά την πραγματική φύση των προϊόντων.

● Απαγορεύεται η χρήση ΓΤΟ.

● Απαγορεύεται η χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Οι παρασκευαστικές, εμπορικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται βιολογικά μεταποιημένα προϊόντα οφείλουν να τηρούν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει το συγκεκριμένο τρόφιμο.

Οφείλουν να εγκαταστήσουν επαρκές σχέδιο επικινδυνότητας, ώστε να διασφαλίζεται η βιολογικότητα των προϊόντων σε κάθε στάδιο παρασκευής. Τηρούν αυστηρό σύστημα αναγνώρισης, ώστε να τεκμηριώνεται η προέλευση και να αποτρέπεται η ανάμειξη με μη βιολογικά συστατικά. Τηρούν, ακόμη, έγγραφα και επαληθεύουν το ποσοτικό ισοζύγιο εισροών-εκροών των προϊόντων και των βιολογικών συστατικών τους.

Η βιολογική γεωργία θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Είναι προς το παρόν το μοναδικό σύστημα που έχει αναγνωριστεί με μια αξιόπιστη μέθοδο πιστοποίησης. Ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ είναι ο πλέον αναγνωρισμένος μεταξύ των ευρωπαϊκών λογοτύπων ποιότητας.

Η πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση που συμμετέχει
στις δραστηριότητες οιουδήποτε σταδίου παραγωγής, παρασκευής και διανομής βιολογικών προϊόντων.

Επικοινωνήστε με την TÜV AUSTRIA Hellas:
Τ: +30 210 5220920 | F: +30 210 5203990 | E: [email protected]
ή επισκεφθείτε το site: tuvaustriahellas.gr