Το διεθνικό τεχνολογικό έργο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Ποια καλλιέργεια είναι κατάλληλη για κάθε τοποθεσία, ποιες πρακτικές επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον ή ποιο είναι το κατάλληλο προϊόν για την εναλλαγή των καλλιεργειών κάθε χρόνο;

Η κλιματική αλλαγή, με την πάροδο του χρόνου, επηρεάζει τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, καθώς οι τάσεις του κλίματος αλλάζουν τόσο τις πρακτικές στην καλλιέργεια όσο και την καθημερινή εργασία των παραγωγών. Με την προσαρμογή του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή να είναι ένας από τους κεντρικούς άξονες της νέας ΚΑΠ, η τεχνολογία μπαίνει σε εφαρμογή για να δημιουργηθεί ένα σύστημα λήψης αποφάσεων και συστάσεων για το μέλλον με βάση τις καιρικές μεταβολές που έχουν ήδη συντελεστεί τα προηγούμενα χρόνια.

Αφορμή για την παραπάνω διαδικασία είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα STARGATE, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, και το οποίο καταδεικνύει ότι τα νέα τεχνολογικά συστήματα μπορούν να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Να καταγράψουν, δηλαδή, τις μεταβολές του καιρού, αλλά και τις πρακτικές που ακολουθούνταν για την επίτευξη μιας νέας στρατηγικής προς όφελος των παραγωγών, του περιβάλλοντος, αλλά και της κοινωνίας.

Εκτός, όμως, από την προσαρμογή, στόχος του έργου είναι και η αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, καθώς τεχνολογίες, όπως τηλεμετρικοί σταθμοί, θα παρέχουν στους αγρότες τα κατάλληλα δεδομένα για τη λήψη ορθών αποφάσεων για την καλλιέργεια.

Εξηγώντας μας πρακτικά τη διαδικασία που θα ακολουθήσει το έργο, ο Σάββας Ρογκότης, διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων της εταιρείας NEUROPUBLIC, που συμμετέχει στο έργο ως εταίρος, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι στόχος του έργου είναι «μέσω των τεχνολογικών εργαλείων να βοηθήσουμε και τους αγρότες, αλλά και τους φορείς χάραξης πολιτικής, να προσαρμόσουν και τις πρακτικές τους και τον τρόπο με τον οποίο παίρνουν αποφάσεις τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, έχοντας ως βάση την κλιματική αλλαγή που συντελείται».

Όφελος για παραγωγούς, περιβάλλον, κοινωνία

Το συγκεκριμένο έργο, στο οποίο συμμετέχουν 26 εταίροι από 13 χώρες, εκτός από την παροχή συμβουλών στους αγρότες για τη φυτοπρoστασία, την άρδευση και τη λίπανση με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται, θα δημιουργήσει όφελος και για το περιβάλλον και για το σύνολο της κοινωνίας με την παραγωγή τροφίμων με βιώσιμες πρακτικές.

Όπως αναφέρει ο κ. Ρογκότης μέσω των κλιματικά έξυπνων τεχνολογιών μπορεί να πραγματοποιηθεί η χάραξη πολιτικής για αποφάσεις σχετικά με τους τρόπους καλλιέργειας ή την καταλληλότητα των καλλιεργειών με βάση τo μικροκλίμα καθώς και τις τάσεις που διαμορφώνονται. «Στόχος είναι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε του κινδύνους που προκύπτουν από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες», εξηγεί ο ίδιος.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν δέκα πιλοτικές εφαρμογές των τεχνολογιών σε έξι χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. «Θα επικεντρωθούμε σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, έτσι ώστε οι πληροφορίες να μην είναι για μόνο ένα συγκεκριμένο τύπο κλίματος, αλλά να εξαχθούν δεδομένα που θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία της Ευρώπης. Στόχος είναι, δηλαδή, να πάμε σε περιοχές που έχουν διαφοροποιημένο μικροκλίμα και επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως θάλασσες, βουνά, ποτάμια».

Κλιματολογικοί χάρτες

Τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα πολλών ετών για τον τρόπο μεταβολής του καιρού, αλλά και τωρινά δεδομένα για το κλίμα που συλλέγονται από τηλεμετρικούς σταθμούς και άλλα τεχνολογικά μέσα, θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία κλιματολογικών χαρτών. «Οι κλιματολογικοί αυτοί χάρτες θα φανερώνουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο κλίμα με την πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως εργαλείο για την εφαρμογή πρακτικών, μέσω της χάραξης πολιτικής, που θα βοηθήσουν τον αγροτικό τομέα να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, θα αξιοποιήσουμε όλα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, για να δούμε ποια είναι η αφετηρία, ποιες είναι οι πρακτικές που εφαρμόζονται τη δεδομένη χρονική στιγμή και να δούμε από πού προήλθαν και πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. Θα εξετάσουμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται αυτές οι περιοχές από το μικροκλίμα αλλά και πώς αλλάζει το μικροκλίμα. Όλα αυτά θα βοηθήσουν τον παραγωγό να μπει στην κλιματικά έξυπνη γεωργία», αναφέρει ο κ. Ρογκότης.