Διευκρινίσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για την πιστοποίηση των ΚΥΔ

Με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει κάποιες διευκρινιστικές απαντήσεις όσον αφορά την πρόσκληση για την πιστοποίηση των ΚΥΔ.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Διευκρινίσεις επί της της υπ΄αρ. 11096/18.02.2022 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, για τα έτη 2022-2027».

Λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των
ΚΥΔ, που μας κοινοποιήθηκαν μετά την ανάρτηση της εν θέματι Πρόσκλησης, διευκρινίζουμε τα παρακάτω, προκειμένου να διευκολυνθεί και να ομογενοποιηθεί η συμπλήρωση των φακέλων υποψηφιότητάς τους:

Α. ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
1) Η αίτηση για πιστοποίηση αφορά όλα τα ΚΥΔ παλαιά και τυχόν νέα, δεδομένου ότι :
❖ η πιστοποίηση θα δοθεί για τουλάχιστον 6 χρόνια και θα έχει αυξημένες απαιτήσεις,
καθόσον η νέα ΚΑΠ εισάγει νέα τεχνολογικά δεδομένα (γεωχωρική αίτηση του
παραγωγού, monitoring κλπ),
❖ στα παλαιά πιστοποιημένα ΚΥΔ, μετά την παρέλευση 8 ετών λειτουργίας τους, έχουν
επέλθει σημαντικές διαφοροποιήσεις στο στελεχιακό δυναμικό τους, στην εταιρική τους
σύνθεση, στις εγκαταστάσεις και στον τεχνολογικό εξοπλισμό τους.
2) Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας προς πιστοποίηση, συνημμένο Υπόδειγμα Ι,
θα υποβληθεί στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.kyd.opekepe.gr
3) Ο τρόπος υποβολής της αίτησης και του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο Εγχειρίδιο, Υπόδειγμα ΙΙ.
4) Το ΚΥΔ δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο Νομό στον οποίο έχει την έδρα του. Σε ότι
αφορά στα ήδη πιστοποιημένα ΚΥΔ, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στους
νομούς στους οποίους είχαν ήδη πιστοποιηθεί και δραστηριοποιηθεί.
5) Τα ήδη πιστοποιημένα ΚΥΔ που κατά το έτος 2021 είχαν υποβάλλει λιγότερες από 150
αιτήσεις έχουν τη δυνατότητα να τις συμπληρώσουν υποβάλλοντας Υπεύθυνες Δηλώσεις
νέων παραγωγών – πελατών τους, προκειμένου να μην αποκλειστούν από την διαδικασία
της πιστοποίησης.
6) Οι 150 υπεύθυνες δηλώσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για αντικειμενικούς
λόγους υπάρχει δυσκολία θεώρησής τους από το www.gov.gr, μπορεί να θεωρηθούν από
ΚΕΠ ή από την Ελληνική Αστυνομία ή άλλη αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία. Θα πρέπει να
σκαναριστούν και να «ανέβουν», ως ενιαίο αρχείο, στην αντίστοιχη θέση της
πλατφόρμας υποβολής της αίτησης.
Η υπεύθυνη δήλωση θα απευθύνεται προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα αναφέρει :
«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ________________________ δηλώνω υπεύθυνα ότι θα συνεργαστώ
για την υποβολή της αίτησής μου ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2022 με το ΚΥΔ με την επωνυμία
______________________________________________________________________________».
7) Στις εξετάσεις για πιστοποίηση (ερωτηματολόγιο, προσομοίωση υποβολής αίτησης) θα
συμμετέχουν και ο υπεύθυνος έργου και ο αναπληρωτής. Στην περίπτωση που ένας εκ
των δύο απορριφθεί θα έχει το δικαίωμα ένστασης εντός 5 ημερών προκειμένου να
επανεξετασθεί.
8) Στις περιπτώσεις Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Αγροτικών Συνεταιρισμών που
διαθέτουν ΚΥΔ με διαφορετικό ΑΦΜ, είναι αποδεκτή η αξιοποίηση του εξειδικευμένου
προσωπικού τους για τις απαιτήσεις της Ομάδας Έργου.
Β. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
1. Η πρόσκληση προσδιορίζει την απαιτούμενη εμπειρία και την προϋπόθεση να μην είναι
εξωτερικοί συνεργάτες ο υπεύθυνος και ο αναπληρωτής του έργου αλλά δεν είναι
δεσμευτική για την ειδικότητα και το μορφωτικό τους επίπεδο.
2. Ο υπεύθυνος και ο αναπληρωτής του έργου δεν μπορούν να δραστηριοποιούνται και σε
άλλα ΚΥΔ, υπό την ίδια ιδιότητα.
3. Οι μέτοχοι-εταίροι των νομικών προσώπων με τις αναφερόμενες ειδικότητες στην
πρόσκληση καλύπτουν τις ανάγκες πλήρους απασχόλησης.
4. Απαιτούνται οπωσδήποτε δύο υπάλληλοι, ένας ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνος/Δασολόγος και ένας
ΠΕ/ΤΕ με εξειδίκευση στα Γεωχωρικά Δεδομένα, ο οποίος μπορεί να είναι τοπογράφος,
μηχανικός, αρχιτέκτων, γεωπόνος ΠΕ/ΤΕ, δασολόγος, γεωπληροφορικής, γεωγραφίας
κ.λ.π. Η ειδίκευση στα γεωχωρικά, καθορίζεται διαζευκτικά ή σωρευτικά, με τα εξής:
✓ Συναφές Πτυχίο από σχολή
✓ Σεμινάριο εξειδίκευσης σε GIS
✓ Μαθήματα GIS με βάση το πρόγραμμα μαθημάτων της σχολής που αποφοίτησε
✓ Μεταπτυχιακές σπουδές σε GIS
✓ Υπεύθυνος έργου σε ήδη πιστοποιημένο ΚΥΔ, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις
✓ Βεβαίωση ΚΥΔ περί απασχόλησης σε ψηφιοποίηση αιτήσεων το διάστημα 2014-2021
τουλάχιστον μιας περιόδου αιτήσεων
✓ Βεβαίωση περί τουλάχιστον 6μηνης απασχόλησης σε συναφή έργα ψηφιοποίησης,
διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων.
5. Με την έννοια «πλήρους απασχόλησης» θεωρείται η πρόσληψη υπαλλήλου για όλο το
έτος είτε ως μόνιμου αορίστου χρόνου, είτε με ετήσια σύμβαση πλήρους απασχόλησης,
είτε με παροχή υπηρεσιών για 8ωρο και καθ΄όλο το έτος.
6. Όσον αφορά στο υποκατάστημα, ο υπεύθυνος ΠΕ/ΤΕ με εξειδίκευση γεωχωρικών
δεδομένων πλήρους απασχόλησης καθ΄ όλη τη διάρκεια υποβολής της αίτησης
απαιτείται μόνο όταν το υποκατάστημα παραλαμβάνει περισσότερες των 150 αιτήσεων.
7. Όσον αφορά στην απαίτηση Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO),
μπορεί να οριστεί ένας εκ των στελεχών του ΚΥΔ, ο οποίος θα πρέπει να δηλωθεί και να
ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις του στον ιστότοπο www.dpa.gr, ώστε να ενεργεί σχετικά
εάν προκύψει περιστατικό ασφάλειας.
8. Τέλος, λόγω των ιδιαίτερων δυσκολιών μετακίνησης και πρόσβασης των παραγωγών στις
έδρες των ΚΥΔ που δραστηριοποιούνται στα νησιά της Δωδεκανήσου, των Κυκλάδων,
των Σποράδων, του Βορείου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων δίνεται η δυνατότητα να
χρησιμοποιούν κινητά συνεργεία για να παραλάβουν τις αιτήσεις των παραγωγών,
προκειμένου να εξυπηρετούνται οι παραγωγοί κάτοικοι των μικρών νησιών, στα οποία
δεν διαθέτουν υποκαταστήματα.