Οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δημοσιεύει τον πίνακα των 54 επιλέξιμων αιτήσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης ), του ΠΑΑ κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 2.137.198,13€.

Η περιφέρεια δημοσιοποιεί επίσης Πίνακα αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αλλά δεν καλύπτονται από το όριο πίστωσης. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους παραπάνω πίνακες, έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί των ανωτέρω αποτελεσμάτων.

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται άπαξ, ηλεκτρονικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας, ήτοι μέχρι και 15 Φεβρουαρίου 2024.

Κατά την ενδικοφανή προσφυγή ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, άλλο), όπως αυτά εμφανίζονται στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης». Η εμφάνιση της βαθμολογίας στον πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και εμφανίζεται μόνο για το ενδεχόμενο υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά του υπολογισμού της.

Ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται εκτός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν γίνονται παραδεκτές και αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω εξέταση.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τους πίνακες των αποτελεσμάτων