Καινοτόμες δράσεις στην αγροδιατροφή σε συνεργασία με την Κίνα. Έρχεται η προκήρυξη

Με τομέα αιχμής τον αγροδιατροφικό θα «τρέξει» έως τα τέλη Ιανουαρίου η δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Στόχος είναι η προώθηση ουσιαστικής, συντονισμένης και ισορροπημένης συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία, ιδίως στους τομείς της διατροφής, της γεωργίας και της βιοοικονομίας, του περιβάλλοντος και των μεταφορών.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ, και ο προϋπολογισμός ανά έργο αναμένεται να ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ για την ελληνική πλευρά. Όσο για τη χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, αυτή προβλέπεται έως τα τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

Προϋποθέσεις

Από ελληνικής πλευράς, στις προτάσεις πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο συνεργαζόμενοι φορείς και υποχρεωτικά ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων και μία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή – φορέα. Ο εταίρος θα υποβάλει την αντίστοιχη δική του πρόταση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας.

Η πρόσκληση για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) θα είναι ανοιχτή για τουλάχιστον δύο μήνες.

Επιλέξιμοι τομείς

Οι επιλέξιμοι τομείς με τις εξειδικεύσεις τους είναι:

Αγροδιατροφή

 • Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής.
 • Μείωση εισροών – ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής πρωτογενούς παραγωγής.
 • Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής πρωτογενούς παραγωγής.
 • Διατροφή και υγεία.
 • Ασφάλεια τροφίμων.
 • Τεχνολογίες μεταποίησης.
 • Αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Ενέργεια

 • Ενεργειακή Αποδοτικότητα.
 • Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Ενέργεια σε συνδυασμό με τον Αγροτικό τομέα και το Περιβάλλον.
 • Αποθήκευση Ενέργειας.
 • Τεχνολογίες Υδρογόνου.
 • Τεχνολογίες Έξυπνων Δικτύων.
 • Ορυκτά καύσιμα – μείωση Επιπτώσεων.

Περιβάλλον

 • Στερεά αστικά απορρίμματα.
 • Διαχείριση αγρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων.
 • Διαχείριση βιομηχανικών και τοξικών αποβλήτων.
 • Διαχείριση ελαστικών.
 • Διαχείριση υγρών αποβλήτων.
 • Αντιρρύπανση/απορρύπανση. Αποκατάσταση εδαφών παράκτιων και υπογείων υδάτων.
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση.
 • Προστασία βιοποικιλότητας σε περιοχές τουριστικού και αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος.
 • Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές.
 • Δημιουργία πρότυπων κέντρων /μετρήσεων, οικοσυστημική προσέγγιση βιώσιμης ανάπτυξης – περιβαλλοντικοί δείκτες/μελέτες.

Μεταφορές

 • Ενίσχυση του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας, με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας.
 • Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων μεταφορών.
 • Αειφορία και βιωσιμότητα στις μεταφορές.
 • Ενίσχυση της διατροπικότητας και της αυτονομίας στις αστικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων.

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριών.
 • Διαδίκτυο του μέλλοντος.
 • ΤΠΕ σε οριζόντιες δραστηριότητες.
 • Ρομποτική.
 • Εργοστάσια του μέλλοντος.
 • Εξαρτήματα και συστήματα.

Πολιτιστική κληρονομιά

Έμφαση στις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (KeyEnablingTechnologies – KETs) για τη συντήρηση και προστασία των τεχνουργημάτων, των γλυπτών και των μνημείων.