ΕΑΠ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διοίκηση αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα μέσω της παροχής νέων γνώσεων είναι το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αγροεπιχειρηματικότητα, Αγροτική Καινοτομία και Διοίκηση Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων», που παρέχεται από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Σκοπός του σεμιναρίου αποτελεί η ανάδειξη των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την άσκηση της αγροεπιχειρηματικότητας με τη βοήθεια γνώσεων και εργαλείων διοίκησης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να λάβει γνώσεις σχετικά με τη στρατηγική τέτοιων εταιρειών, τις αγορές αγροδιατροφικών προϊόντων και την αγροτική πολιτική.

Μετά το πέρας του προγράμματος, ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση:

1. Να αναγνωρίζει τις αγορές κλάδων αγροδιατροφικών προϊόντων και τις ιδιαιτερότητές τους.
2. Να κατανοεί τις αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.

3. Να εμβαθύνει στην έννοια της Επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα.

4. Να αντιλαμβάνεται την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα.

5. Να προσδιορίζει στοιχεία της στρατηγικής των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.

6. Να υπολογίζει τη λήψη ρίσκου μέσω της χρήσης εργαλείων της διοικητικής επιστήμης (PEST Analysis, SWOT Analysis, Κλαδικών Μελετών κ.ά.).

7. Να οικοδομεί ένα ολοκληρωμένο business plan μιας αγροδιατροφικής επιχείρησης.

8. Να προάγει την αγροεπιχειρηματικότητα στον κλάδο απασχόλησής του.

9. Να υποστηρίζει την ιδέα και τις εφαρμογές της αγροτικής καινοτομίας.

10. Να προωθεί τη στρατηγική σκέψη στον αγροδιατροφικό τομέα και να χαράσσει στρατηγικές και τακτικές σε προϊόντα και επιχειρήσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 19/11, με την ημερομηνία έναρξης να είναι στις 27/11. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και η φόρμα εγγραφής, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ.