ΕΕ: Αυστηρός κόφτης στις επιβλαβείς εκπομπές των μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες

Πράσινο φως σε κανόνες που θα σημάνουν τη μείωση των επιβλαβών εκπομπών από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεγάλες χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες έδωσαν οι ευρωβουλευτές. Απώτερος στόχος είναι η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία με τα κράτη-μέλη σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές με 393 ψήφους υπέρ, 173 κατά και 49 αποχές, καθώς και τον νέο κανονισμό για τη διαδικτυακή πύλη για τις βιομηχανικές εκπομπές με 506 ψήφους υπέρ, 82 κατά και 25 αποχές.

Οι νέοι κανόνες θα καταστήσουν υποχρεωτικό τον καθορισμό των αυστηρότερων δυνατών επιπέδων εκπομπών για τους καλυπτόμενους τομείς. Για την καταπολέμηση της λειψυδρίας, θα καταστούν επίσης υποχρεωτικοί οι στόχοι περιβαλλοντικών επιδόσεων για την κατανάλωση νερού.

Στο στόχαστρο τα μεγάλα χοιροτροφεία και πτηνοτροφεία

Οι συννομοθέτες συμφώνησαν να επεκτείνουν τα μέτρα της αναθεωρημένης οδηγίας σε χοιροτροφικές μονάδες με περισσότερες από 350 μονάδες ζωικού κεφαλαίου. Εξαιρούνται οι μονάδες εκτροφής χοίρων με βιολογικές ή εκτατικές (δηλ. μη εντατικές) μεθόδους και αυτές που χρησιμοποιούν εξωτερικό χώρο για σημαντικό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του έτους.

Σχετικά με τα πτηνοτροφεία, η οδηγία αφορά μονάδες με ωοτόκες όρνιθες με περισσότερες από 300 μονάδες ζωικού κεφαλαίου και στις μονάδες με κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής με περισσότερες από 280 μονάδες ζωικού κεφαλαίου. Για τις φάρμες χοίρων και πουλερικών, το όριο θα είναι 380 μονάδες ζωικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, κατά πόσο υπάρχει ανάγκη περαιτέρω αντιμετώπισης των εν λόγω εκπομπών (ενδεχομένως συμπεριλαμβάνοντας τις μονάδες βοοειδών, μεταξύ άλλων) και θέσπισης ρήτρας αμοιβαιότητας για να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί από τρίτες χώρες πληρούν απαιτήσεις παρόμοιες με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις εξαγωγές προς την ΕΕ.

Ποινές

Οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις ύψους τουλάχιστον 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών του φορέα εκμετάλλευσής τους στην ΕΕ για τις σοβαρότερες παραβάσεις. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους πολίτες που πλήττονται από περιστατικά μη συμμόρφωσης το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση για βλάβες στην υγεία τους.

«Οι ευρωβουλευτές κατανοούν τους αγρότες»

Μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής Radan Kanev (ΕΛΚ, Βουλγαρία), δήλωσε: «Η σημερινή ψηφοφορία δείχνει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για τους στόχους μηδενικής ρύπανσης της Πράσινης Συμφωνίας και την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Καταδεικνύει επίσης ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν χωρίς πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τους αγρότες. Η ψηφοφορία έδειξε ότι οι ευρωβουλευτές κατανοούν τους λόγους πίσω από τις διαμαρτυρίες των αγροτών».

Τα σχόλια του Βούλγαρου εισηγητή αφορούν στο ότι το αυστηροποιημένο πλαίσιο διέπει στοχευμένα την εντατική κτηνοτροφική δραστηριότητα και όχι τον απλό κτηνοτρόφο.

Επόμενα βήματα

Η νομοθεσία πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο, προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 22 μήνες για να συμμορφωθούν με την οδηγία.