Πριν από μερικές ημέρες, ο επίτροπος Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας της ΕΕ, Ντιντιέ Ρέιντερς, δεσμεύτηκε για τη θέσπιση υποχρεωτικών προτύπων ειδικών ελέγχων για εταιρείες που εισάγουν προϊόντα, τα οποία συνδέονται με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικές ζημίες.

Η ευρωπαϊκή αυτή δέσμευση «είναι αξιέπαινη», γράφουν σε άρθρο γνώμης για λογαριασμό της Euractiv ο νομικός σύμβουλος Darragh Conway και η ερευνήτρια Alison Hoare των δεξαμενών σκέψης Climate Focus και Chatham House αντίστοιχα. Μέσα από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ξυλεία (EUTR), αλλά και το σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) στο οποίο υπάγεται ο πρώτος, θέλει να συμβάλει στην προσπάθεια εξάλειψης της παράνομης υλοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τη γνώμη των αρθρογράφων, τα παραπάνω μέσα, δίχως να είναι αψεγάδιαστα, έχουν πράγματι αποδειχθεί σημαντικά στην προσπάθεια αλλαγής των επιχειρηματικών πρακτικών τόσο στην Ευρώπη όσο και στις τροπικές χώρες όπου υπάρχει παραγωγή ξυλείας. Παρ’ όλα αυτά, για να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά τους, πρέπει να υποστηριχθούν από ένα οικονομικά ενισχυμένο καθεστώς ελέγχου που θα εφαρμόζει με συνέπεια αποτρεπτικές κυρώσεις. Αυτό δείχνει και η εμπειρία από την επιβολή του κανονισμού EUTR στη Γαλλία και στην Ολλανδία, όπου οι περιορισμένοι πόροι και η απροθυμία επιβολής κυρώσεων υπονόμευσαν την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας.

Σε δεύτερο επίπεδο, το παραπάνω καθεστώς ελέγχου θα πρέπει να πλαισιώνεται από αλληλεπίδραση με τις ελεγχόμενες εταιρείες στην Ευρώπη και στις προμηθεύτριες χώρες. Αυτό περιλαμβάνει διαδικασίες κατάρτισης για τις επιχειρήσεις αυτές, τόσο για την κατανόηση των στόχων της νομοθεσίας όσο και για την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση.

Τέλος, οι αρθρογράφοι φρονούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να παράσχει στήριξη και επενδύσεις στις χώρες όπου παράγονται τα εν λόγω αγαθά, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νέοι κανόνες δεν θα υψώνουν εμπόδια στο εμπόριο. Για πολλές χώρες με υψηλά ποσοστά αποψίλωσης, η παραγωγή αγροτικών αγαθών είναι ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση στην ύπαιθρο και το εμπόριο παρέχει στους κατοίκους μια πολύτιμη πηγή εσόδων από τις εξαγωγές.