ΕΕ: Πώς θα περάσει η γνώση στο χωράφι και στον στάβλο

Η ενίσχυση της γνώσης και της εκπαίδευσης των παραγωγών, η ενδυνάμωση της σύνδεσης μεταξύ της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής, η χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διασυνοριακή συνεργασία για την εφαρμογή της καινοτομίας είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επισπευστεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο χωράφι. Σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα παρακάτω είναι μορφές δράσης που θα συμβάλουν σε ένα πιο δυνατό και σταθερό σύστημα χρήσης τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα της Ευρώπης.

1. Ενίσχυση της ροής γνώσης και εκπαίδευσης καθώς και σύνδεση της έρευνας με την πράξη

Η ανοιχτή γνώση, που δίνει χώρο στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις και να αναπτύξουν νέες ιδέες, δημιουργεί ένα πρόσφορο έδαφος εφαρμογής συστημάτων ευφυούς γεωργίας. Η συνεργασία διαφορετικών εμπλεκομένων στον αγροτικό τομέα, όπως οι αγρότες, τα εκπαιδευτικά κέντρα και οι οργανισμοί, καθώς και οι σύμβουλοι μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά παρεμβάσεων που θα κάνουν την καινοτομία προσιτή σε όλους και κυρίως κατανοητή μέσω των ευφυών συμβουλών.

2. Ενίσχυση των γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ο ρόλος των γεωργικών συμβούλων για τη μετάδοση της καινοτομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν μία από τις κύριες πηγές πληροφόρησης και ενημέρωσης για τη λήψη ορθών αποφάσεων από τους αγρότες. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορούν να αναβαθμιστούν μέσω των νέων τεχνολογικών συστημάτων που είναι σε θέση να προσφέρουν ακριβείς πληροφορίες για τις ανάγκες μιας καλλιέργειας.

Για τη μεταφορά της καινοτομίας στο χωράφι, οι σύμβουλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις για τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων, να συνεργάζονται με τους φορείς καινοτομίας, να ανταλλάσσουν απόψεις με συμβούλους άλλων κρατών-μελών, αλλά και να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να μπορέσει, όμως, να εφαρμοστεί η καινοτομία στο χωράφι, απαιτείται η συνεργασία μεταξύ συμβούλων και αγροτών. Στόχος είναι οι γεωργικοί σύμβουλοι να αναδείξουν τα οφέλη των νέων τεχνολογιών προς όφελος των αγροτών.

3. Διασυνοριακή συνεργασία για την εφαρμογή της καινοτομίας

Η συνεργασία που ξεπερνά τα εθνικά όρια κάθε κράτους-μέλους είναι το κλειδί για την παρατήρηση και την ανταλλαγή διαφορετικών πρακτικών και ιδεών. Οι επιχειρησιακές ομάδες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένας τρόπος να συνδεθούν διαφορετικοί συντελεστές του αγροτικού τομέα.