ΕΕ: Προς το υψηλότερο αναθεωρούνται οι στόχοι μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου στη γεωργία

Grazing Cows at sunset

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα την αναθεώρηση του λεγόμενου Κανονισμού «Καταμερισμού Προσπάθειας». Ο εν λόγω Κανονισμός καθορίζει δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) για τις οδικές μεταφορές, τη θέρμανση κτηρίων, τη γεωργία, τις μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τη διαχείριση απορριμμάτων για κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ και επί του παρόντος ρυθμίζει περίπου το 60% όλων των εκπομπών της ΕΕ.

Ο αναθεωρημένος Κανονισμός αυξάνει τον στόχο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 σε επίπεδο ΕΕ, από 30% σε 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Για πρώτη φορά, όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει τώρα να μειώσουν τις εκπομπές GHG με στόχους που κυμαίνονται μεταξύ 10% και 50%. Οι στόχοι για το 2030 για κάθε κράτος-μέλος βασίζονται στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Για την Ελλάδα, ο στόχος αυτός βρίσκεται πλέον στο 22,7%. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν κάθε χρόνο ότι δεν υπερβαίνουν την ετήσια κατανομή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ευελιξία για την επίτευξη του στόχου

Η ρύθμιση επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης των χωρών της ΕΕ να είναι ευέλικτες για την επίτευξη των στόχων τους, διασφαλίζοντας παράλληλα μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση και την ανάγκη να κλείσουν τα κενά, ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος μείωσης της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, υπάρχουν όρια στο πόσες εκπομπές μπορούν να εξοικονομήσουν τα κράτη-μέλη από τα προηγούμενα έτη, να «δανειστούν» από τα επόμενα έτη, καθώς και στο πόσα μπορούν να ανταλλάξουν κατανομές με άλλα κράτη-μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές δράσεις σε εύκολα προσβάσιμη μορφή, όπως ζητά το Κοινοβούλιο.