Μέσω της επικείμενης πρότασής της για έναν νόμο σχετικά με τις αφαιρέσεις άνθρακα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει πρότυπα σε ενωσιακό επίπεδο για την πιστοποίηση των δραστηριοτήτων γεωργίας άνθρακα, ωστόσο αναμένεται να αφήσει τις βασικές αποφάσεις στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών, αναφέρει η EURACTIV.

Η Κομισιόν αναμένεται να καταθέσει την πρότασή της για κανονισμό σχετικά με την πιστοποίηση της αφαίρεσης άνθρακα, δηλαδή της δέσμευσης και αποθήκευσής του από την ατμόσφαιρα, στα τέλη Νοεμβρίου. Μεταξύ των λύσεων είναι η γεωργία άνθρακα, δηλαδή γεωργικές πρακτικές που συμβάλλουν στην αποθήκευση επιπλέον άνθρακα στο έδαφος.

Ενώ εθελοντικά δημόσια και ιδιωτικά συστήματα για την πιστοποίηση και την αμοιβή τέτοιων «αρνητικών εκπομπών» υπάρχουν ήδη σε πολλές χώρες της ΕΕ, ο κανονισμός αποσκοπεί στον καθορισμό κοινών ελάχιστων προτύπων για το τι θα πρέπει να λογίζεται ως αφαίρεση άνθρακα. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει την αξιολόγηση και τη σύγκριση της ποιότητας των απορροφήσεων άνθρακα και, ως εκ τούτου, θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα μέτρα αυτά και καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για όσους τα εφαρμόζουν.

Όμως, παρά τη φιλοδοξία να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο για όλη την ΕΕ, το σχέδιο παραμένει ασαφές σε ορισμένα βασικά ζητήματα, όπως το πώς θα αμείβονται τα μέτρα γεωργίας άνθρακα. Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν συνδέεται με κανένα χρηματοδοτικό μέσο –όπως η ΚΑΠ– για την παροχή κινήτρων για τις συγκεκριμένες πρακτικές. Επομένως, όταν μια απομάκρυνση άνθρακα πιστοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια της Κομισιόν, θα εναπόκειται στα κράτη-μέλη πώς θα αμείβονται οι αγρότες: Μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών αγορών άνθρακα, χρηματοδοτικών συστημάτων ή και καθόλου.

«Δεν είναι σαφές ποια είναι η προβλεπόμενη χρήση των πιστοποιητικών», επεσήμανε στη EURACTIV ο Jurij Krajcic, υπεύθυνος πολιτικής για τη γη και το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEB). Ο ίδιος προειδοποίησε ότι τα πιστοποιητικά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να διαπραγματεύονται στις αγορές άνθρακα, μια επιλογή που θα έχουν τα κράτη-μέλη σύμφωνα με το σχέδιο.

www.euractiv.com