Εφαρμογή νέων πληροφοριακών συστημάτων για αυστηρότερους ελέγχους και καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών

Δράσεις και έργα για την επίτευξη 11 επιχειρησιακών στόχων

Στην αύξηση της αυτονομίας του, μειώνοντας ταυτόχρονα τα γραφειοκρατικά βάρη, στοχεύει ο ΟΠΕΚΕΠΕ έως το 2022, μέσα από το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό του σχέδιο, προκειμένου να διασφαλίσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια από ατασθαλίες και να ικανοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τους δικαιούχους παραγωγούς.

Με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, προβλέπεται ελαχιστοποίηση των δημοσιονομικών διορθώσεων – καταλογισμών, με μείωση κατά μέσο όρο 5% κατ’ έτος και 10% για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επιτυχή και πλήρη διασύνδεση του Οργανισμού με άλλα συστήματα, από την ΑΑΔΕ, το ΗΔΙΚΑ μέχρι και το Κτηματολόγιο, και στην παράλληλη ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πληροφοριακών συστημάτων, που αφενός θα μειώσουν το κόστος και τη γραφειοκρατία, αφετέρου θα ωφελήσουν τον παραγωγό.

Ανάμεσα σε αυτά είναι και η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την ενοποίηση όλων των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από όλα τα πληροφοριακά συστήματα και για τα δύο ταμεία (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ).

Ειδικοί στόχοι

Μαζί με τους κεντρικούς στρατηγικούς του στόχους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ορίσει και 11 ειδικούς επιχειρησιακούς στόχους για όλα τα έτη έως το 2022:

1. Συχνές ενημερωτικές εκστρατείες στα κέντρα υποβολής δηλώσεων και τους παραγωγούς, έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των δικαιούχων, διευκόλυνση ορθής συμπλήρωσης αιτημάτων, συμβολή στην προετοιμασία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027 κ.ά.

2. Αυστηρή τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και των καταληκτικών ημερομηνιών για όλα τα καθεστώτα και όλα τα Ταμεία. Πιο αναλυτικά:

✱ Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης (άμεσων): 1η Μαρτίου κάθε έτους.

✱ Ημερομηνία Λήξης Εμπρόθεσμης Υποβολής ΕΑΕ και μέτρων με βάση την έκταση ή τον αριθμό ζώων: Στις 15 Μαΐου κάθε έτους με δυνατότητα παράτασης από την ΕΕ.

✱ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΠΣΕΑΕ) να είναι έτοιμο για παραγωγική λειτουργία: Την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

✱ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) να είναι ενεργό 100% μέχρι το 2022.

✱ Ποσοστό επικαιροποίησης χαρτογραφικού υποβάθρου πριν από την έναρξη της ΕΑΕ: >33% κάθε έτος, μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

✱ Ολοκλήρωση Ελέγχων Επιτόπιων, Διοικητικών, Πολλαπλής, Τηλεπισκόπισης για ΟΣΔΕ, Γεωργοπεριβαλλοντικά και Συνδεδεμένες: Στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους, εκτός ειδικών καθεστώτων που ολοκληρώνονται πριν από την πληρωμή τους.

3. Αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών (πλήρης διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ με αλφαριθμητικές και γεωχωρικές βάσεις δεδομένων τρίτων υπηρεσιών, ηλεκτρονική τήρηση των στοιχείων των παραγωγών σε μηχανογραφική εφαρμογή, διενέργεια ελέγχων με χρήση tablet/σαρωτή ενωτίων κ.ά, ενοποίηση όλων των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από όλα τα πληροφοριακά συστήματα και για τα 2 ταμεία ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ κ.ά.).

4. Διαφανείς και κατανοητές διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις παροχής ενισχύσεων (κατανομής δικαιωμάτων, διενέργειας ελέγχων, υπολογισμού πληρωμών, αξιολόγησης επενδύσεων κ.λπ.).

5. Μείωση κόστους των δικαιούχων ενισχύσεων (βελτίωση των on-line διαδικασιών για όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα και ανάπτυξη νέων ώστε όλες οι συναλλαγές του ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνονται διαδικτυακά, προσυμπληρωμένη αίτηση και αυτοματοποιημένη εισαγωγή στοιχείων δήλωσης από παραγωγούς κ.ά.)

6. Μέτρηση ικανοποίησης δικαιούχων μέσω ερωτηματολογίων και τηλεφωνικού κέντρου.

7. Πλήρης διασύνδεση με τρίτα συστήματα που πρέπει να ανταλλάσσουν δεδομένα ώστε να μειώνεται η προσκόμιση δικαιολογητικών, να αυξάνεται η ελεγκτική ικανότητα και να μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης.

8. Αναβάθμιση τεχνικής υποδομής για την υποδοχή και την επεξεργασία των αιτήσεων και υποστήριξη διαχείρισης της τεχνικής υποδομής για τα Πληροφοριακά Συστήματα με ίδια μέσα και εσωτερική ανάπτυξη επιμέρους εφαρμογών στα πλαίσια ανάπτυξης ενός Ολιστικού Πληροφοριακού Συστήματος ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

9. Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και διορθώσεων προφανών σφαλμάτων.

10. Βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών του Οργανισμού και εξοικονόμηση πόρων (ανάπτυξη και εγκατάσταση Πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των προμηθειών του Οργανισμού, Πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και χορήγηση της ενίσχυσης που αφορά στα προγράμματα προώθησης οίνων και γεωργικών προϊόντων, που αφορά στα προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, επαναδιαπραγμάτευση του τιμήματος των εκμισθωμένων χώρων – γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ολόκληρη την Ελλάδα, ανάπτυξη και εγκατάσταση Πληροφορικού συστήματος για τη διαχείριση των καταγγελιών).

11. Αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του ΟΠΕΚΕΠΕ (Προσαρμογή στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, εφαρμογή τεχνικών Διοίκησης μέσω Στόχων -Management By Objectives- και Μέτρησης της Αποδοτικότητας).