Εγγειοβελτιωτικά μέσω ΠΑΑ μόνο αν η εξοικονόμηση νερού αγγίζει και ξεπερνά 10%

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση των αρδευτικών αναγκών και την ορθολογική διαχείριση των υδατίνων πόρων, προγραμματίζει την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Ε.Ε.) στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας. Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως στην ποσοτική επάρκεια των υδάτινων πόρων με την ταμίευση των επιφανειακών απορροών, στην ποσοτική και ποιοτική εξασφάλιση των υπόγειων υδάτων με τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων, στον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων αρδευτικών δικτύων, στη βελτίωση υφισταμένων εγγειοβελτιωτικών υποδομών, στη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης των καλλιεργειών αλλά και στον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών υδάτων σε όλη την επικράτεια.

Όλες οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) μέσω συγχρηματοδοτούμενων αλλά και εθνικών πόρων.

«Με δεδομένο ότι έχει εγκριθεί το ΠΑΑ 2014-2020, και για την καλύτερη προετοιμασία του Μέτρου 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», παρακαλούμε για την αποστολή προτάσεων έργων/μελετών με αντικείμενο:

 • ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός συλλογικών Ε.Ε,
 • έργα αποκατάστασης – ανανέωσης Η/Μ εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων και έργων ΑΠΕ)
 • αρδευτικά δίκτυα με χρήση ανακυκλωμένου νερού,
 • έργα ταμίευσης νερού συνοδευμένα από αρδευτικό δίκτυο κ.α.
 • έργα τεχνητού εμπλουτισμού σε υφιστάμενα δίκτυα Επισημαίνεται ότι η διαχείριση των έργων μέχρι του ορίου των 2,2 εκ. € ανά έργο πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο, συνεπώς οι προτάσεις προς την Υπηρεσία μας θα αφορούν σε επενδύσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 2,2 εκ € ανά έργο και πάντα στο πλαίσιο των έργων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με το ν.3881/58 όπως αυτός ισχύει. Οι προτάσεις που θα συλλεχτούν σε επίπεδο Περιφέρειας, θα μας αποσταλούν αποκλειστικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών (κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των ΟΤΑ και τους αντίστοιχους ΟΕΒ), προκειμένου να αξιολογηθούν από την Υπηρεσία μας.

Αναλυτικά για τις προτάσεις που θα προταθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3.1 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 1. Ως κύριος τομέας εστίασης για το Μέτρο 4.3.1 ορίζεται η προτεραιότητα 5Α, αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού από τη γεωργία, με κύριο στόχο τη μείωση των απωλειών του νερού στο σύστημα υδροληψία-μεταφορά νερού-φυτό. Συνεπώς, πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων με εφαρμογή στάγδην άρδευσης).
 2. Τα προτεινόμενα έργα/μελέτες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) ή να έχουν λάβει βεβαίωση συμβατότητας με το ΣΔΛΑΠ της περιοχής.
 3. Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας μίας επένδυσης στο Μέτρο 4.3.1. είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση (περιβαλλοντικοί όροι σε ισχύ). Μόνο σε περίπτωση που η προτεινόμενη επένδυση είναι μελέτη, δεν προαπαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά επιβάλλεται να συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη η διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
 4. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας μίας επένδυσης που αφορά σε β ε λ τ ί ω σ η υ φ ι σ τ ά μ ε – ν η ς υ π ο δ ο μ ή ς ά ρ δ ε υ σ η ς, είναι η επένδυση να συνεπάγεται δυνητική εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον 10%. Ο τρόπος υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης νερού θα περιγράφεται σε σχετική Υπουργική Απόφαση η οποία θα σας διαβιβασθεί μετά την έκδοσή της.
 5. Όλες οι προτεινόμενες επενδύσεις πρέπει να έχουν υδρομετρητές ή να περιλαμβάνουν στον προτεινόμενο προϋπολογισμό τους την αγορά και εγκατάσταση υδρομετρητών
 6. Επενδύσεις που συνεπάγονται α ύ ξ η σ η τ η ς α ρ δ ε υ ό μ ε ν η ς έ κ τ α σ η ς είναι επιλέξιμες μόνο στις περιπτώσεις:
 • που η κατάσταση του υδάτινου σώματος το οποίο επηρεάζεται από την επένδυση έχει κριθεί ως τουλάχιστον καλή για λόγους που άπτονται της ποσότητας ή
 • που θέτουν σε λειτουργία νέα εγκατάσταση που εφοδιάζεται με νερό από υπάρχοντα ταμιευτήρα εγκεκριμένο περιβαλλοντικά πριν από την 31-10-2013 ή
 •  που συνδυάζονται με επένδυση για βελτίωση αρδευτικής εγκατάστασης εάν κριθεί εκ των προτέρων ότι συνεπάγεται δυνητική εξοικονόμηση τουλάχιστον 5 με 25% και η επένδυση εξασφαλίζει μείωση της χρήσης του νερού σε επίπεδο συνολικής δαπάνης, που είναι ίση με το 50% της δυνητικής εξοικονόμησης, η οποία καθίσταται δυνατή από την επένδυση στην υπάρχουσα αρδευτική εγκατάσταση», αναφέρει σχετική εγκύκλιος του ΥπΑΑΤ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την σχετική εγκύκλιο