Εκδήλωση για συνέργειες Γεωπονικού και ΚοινΣΕπ εν τη απουσία παραγωγών

gpa-metro16-koinsep

Να συνδεθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες των εργαστηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες στο πλαίσιο του Μέτρου 16, ήταν ο κεντρικός στόχος της εκδήλωσης «Μέτρο Συνεργασίας-Συνέργειες ΓΠΑ – Κ.Αλ.Ο.» που συνδιοργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και την πρωτοβουλία COOPEXPO φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, την Τρίτη 17 Ιουλίου στο ΓΠΑ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε η παρουσίαση του Μέτρου 16 από την κα Τζουμάκα από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογών ΠΑΑ, ενώ οι καθηγητές που συμμετείχαν ενημέρωσαν τους εκπροσώπους των ΚοινΣΕπ για τις έρευνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τα εργαστήρια στα οποία συμμετέχει το τμήμα τους και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μιας επιχειρησιακής ομάδας.

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τους εκπροσώπους των ΚοινΣΕπ, οι οποίοι αποτέλεσαν την πλειοψηφία του κοινού, κατέστησαν σαφές πως το σχήμα «Συνέργειες ΓΠΑ-ΚοινΣΕπ» παρέλειψε να συμπεριλάβει εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή γεωργούς και κτηνοτρόφους, χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια επιχειρησιακή ομάδα και από τους οποίους κανείς δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

Οι περισσότερες ερωτήσεις του κοινού επικεντρώθηκαν στο ζήτημα αν μια ΚοινΣΕπ μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο του αγρότη στην επιχειρησιακή ομάδα. Προς απάντησή τους, η κα Τζουμάκα απάντησε πως «οι ΚοινΣΕπ αποτελούν νομικό πρόσωπο και μόνο όταν βγουν τα σχετικά υπομέτρα θα μπορέσουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν». Η απάντηση φανερώνει πως η συμμετοχή παραγωγών σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι αναγκαία για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι 435 επιχειρησιακές ομάδες που έχει θέσει ως στόχο η Ελλάδα.